Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is oock in serieus*; aenrnerekinge genomen den 49«» Art , .sprekende van het memoriael D. Duraei, om een Syncretismum tusschen de Gereformeerde ende Luter.schen te bevorderen etc.

Ende hebben de E. broederen correspondenten van Gelderlant,Noort-Hollant ende Utrecht voorgelesen ende daerna breder gededuceert, 'tgeene diesaengaende in hare Synoden goet gevonden was; D. correspondens van Overijssel seyde de saecke daer niet te hebben gedient; D. correspondens Frisiae vermits sijne indispositie vertroeken zijnde, is daervan bij sijn E. geen openinge gedaen. D. Correspondens van Groeningen verklaerde oock dit versoeck in haren Synodo niet te hebben gedient. In omvrage dit geheel ende swaerwightigh stuck gebracht zijnde, is verstaen, dewijle geene presentatien duslange voorkomen van de Lutersche zijde, oock dit werek nationael is, ende in alle gevalle dient voor te gaen politijck consent, eer rnen in een saecke van sodanigh belangh, ende daeraen buyten alle twijffel vast is de geraeene ruste der kereken, sigh synodaliter inlate; dat rnen sal blijven bij de resolutien diesaengaende in verscheyde Synoden ende oock voorleden jaer genomen; ende dat geene particuliere Classes, kereken ofte kerekelicke personen haer dit we'ck eenighsins sullen onderwinden" ')•

1) Svn. v. Leiden 4658 art 57 : „Ad Art. 40, 't versoeck huraei, also er riiels is voorgecomen, blijft bij de oude resolutien". Knuttel, Acta IV 42,105.

Ook de Waalsche kerken in Nederland waren Duraeus' streven sympathiek gezind. La Compagnie ayant desja tesmoignée sa résolution sur les matiéres que Mr. Duraeus déduit en ses lettres, et louée ses bons et pieux desseins (quoyqu'a sou grand regret elle u'eu ait encor ven jusques-iey tout I 'heureux succés désiré) se contente de ee <|iii en :i «*sté cy-devant conclu. Synode de Maestricht 16C'i art. 25. Het vroeger besluit komt in voorgaande notulen niet voor. Waarschijnlijk wel in Acte» synodaux, de geheime besluiten die niet door mij geraadpleegd zijn. I/Kglise d'Amsterdam ayant représenté que Mr. Duraeus désire que la Compagnie lui fasse réponce, elle a jugé qu'il 1'aut s'en tenir a l'aneslé du Synode dernier tenu de Maestricht. Synode de Bois-le-

Sluiten