is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond, was Mr. John Durie van zijn unie-ideaal nog juist even ver verwijderd als in '35. De tijd was er niet rijp voor. Niettemin bijtelt de historie op zijn grafgesteente het gulden woord:

nSali(jh zijn de credemaJcers:

Want sy stillen Gods kinderen gvnaemt worden".

Veel krachtiger dan ten onzent werd in Duitschland de vereeniging van Gereformeerden en Lutherschen beproefd. Vooral in de achttiende eeuw. Vorsten en staatslieden bemoeiden zich er mee ').

Van Luthersche zijde moet vooral genoemd worden Christoffel Matthias Pfaff kanselier der hoogeschool te Tübingen, en zijn Vredestoespraak tot de Protestanten. Aan Gereformeerden kant de Zwitsers Turretinus en Hottinger. V&n geschriften kwamen geschriften 2).

1) A. IJpeij, Ges. v. ci. kristl. kerk in de achtt. eeuw, dl. IV, Utr. 1802. 68—121. Aldaar 81: „Jacob Leijdekker, eerst Predikant in de Willemstad, naderhand te Middelburg, in Zeeland, had, ten jaare 17051707, in het licht gezonden, zijn werk, De eer van de Nationaale Synode van Dordtrecht, in de jaaren 1618 en 1619, voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand, in zijne Historie der Reformatie; waarin hij zijnen geloofsgenooten alle gedachten op eene vereeniging met anders gevoelenden trachtte te beneemen, door hun in te prenten, dat dezelve met de besluiten der Pordtsehe Kerkvergadering geheel onbestaanbaar waare".

Welk een onjuiste karakteristiek! Zelfs in zijn derde hoofdstuk, pag. 291 -719, „Eere en trouwe van de Nationale Synode van Dordregt verdedigd tegen G. Brand", doet Levdekker niets anders dan Brandt weerspi eken. Meer niet. Van gedachten benemen en andere gedachten inprenten is nergens spraak. Ook meen ik, dat hij nooit speciaal de Lutherschen vermeldt. Waarom hem dan als twiststoker, tegen de Lutherschen nog wel, gedoodverfd ?

2) Pfaff, Alloquium irenicuin ad Protestantes, Castris Beginis [Regensburg] 1720. Twee Ouitsche vertalingen. Friedfertige Anrede an die Protestirenden. Kn van Pfail' zeil Naher Entwurfen der Vereinigung der protestirenden Kirchen.

•loh. Alphonsus Turretinus, Nubes testium pro moderato et pacifico de rebus theol. iudicio, et instituenda inter Protestantes coucordia, Genevae, 1719. Bevat een menigte eenheidsgetuigenissen der H. Schrift kerkvaders