Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitschlands groote kerkgeschiedschrijver Johann Laurentius Mosheim hoogleeraar te Helmstadt, sinds 1747 kanselier der hoogeschool te Göttingen, was Gereformeerde personen en beginselen kwalijk gezind. Zijn hoogduitsche monografie Michael Servedo was pro-Servet en contra Calvijn. Zijn geschrift over de Dordtsche synode ademt denzelfden geest. Haar gezag noemt hij reeds in zijn titel „voor een gewijden vrede schadelijk" ').

Zijn aard of karakter had betere dingen doen hopen. De eenheidsidee, door ultralutheranen fel bestreden, werd impopulair. Om de verdenking te ontgaan dat hij het met de Gereformeerden eens was, publiceerde Mosheim in 1724 een scherp geschrift over onze luisterrijkste synode, die groote belemmering om tot eenheid te geraken. „Verhandeling over de synode van Dordrecht, het groote beletsel der gewijde eendracht". „Eene weezenlijke vlek op het anders uitmuntend karakter deezes

hervormers en synoden. Hel vredesboek Turretinus' eere. Duitsche vertaling 1720, Nederlandsche '24. G. Keizer, Fran<;ois Turrettini. Sa vie, ses oeuvres et le concensus. Laus. ÜIOO

Johann Jacob Hottinger, voorstander der particuliere genade en der Dordtsche synode. Dissertatio irenica de veritatig et caritatis amicissimo, in ecclesia I'rotestantiuin, connubio, Zürieti 1721.

1) Vita bij IJpeij, V, 33—37, f 1755. Hoofdwerk Institutionum historiae eccles. antiquae et recentioris libri IV, ex ipsis fontibus insigniter einendati, Helmstadt 1755; 2de ed. de beste, 1764. II. ter Haar, De historiugraphie der kerkges., 3 stukken, Utr. 1870—'73, "2de stuk 311—327.

Dissertatio de ooncilio Dordraceno, magno concordiae sacrae impedimento, Helmstadt 1724. I.ater uitgekomen als Consultatio de auctoritate concilii Dordraceni, paci sacrae noxia, llalesii Historiae concilii Dordraceni, Hamburgae 1724 editae, cum additamentis de commemorata Historia, praemissa. (Over Hales, mijn IX, § 3, blz. 1.12 v.). Volgens den catalogus der Leidsche Ilibliotheek luidt de litel : John Hales, Hist. concilii Dordr., Jo. Laur. Moshejnius ex Anglia serm. Latine vertit, variis observatt. et vita Halesii auxit. Acc. ejusdem de autoritate concilii Dordr. paci sacrae noxia consultatio, Hamburgi 1724. Hamburg destijds kweekplaats der Luthersche onverdraagzaamheid. Duitsche vertaling van K. H. Lange, Jena 1726. Ned. vertaling van Westei baen, Mosheirn's onderzoek van het gezag der Dordrechtsche synode, 1726.

Sluiten