Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wierd bijgebragt; gelijk ook beide dezelve stukken eindelijk gelukkig in het Nationale Synode, binnen Dordrecht gehouden in het jaar 1618 en 1619, zijn bevestigd en vastgesteld, welke Synodus dan de vastigheid van de Constitutie van de Gereformeerde Kerk dezer Landen uitmaakt: — en de Classis van Delft en Delfsland, echter met de uiterste hartenwee ziet de groote en gevaarlijke woelingen, welke thans in het werk gesteld worden, om, was het mogelijk, die vastigheid van de Gereformeerde Kerk te ontzetten, en daartoe de Gereformeerde Leer smaden, het regt van besturing derzelve Kerk overdragen, de Overheden, Beschermers van Gods Kerke, lasteren en tegen de Kerk en deszelfs Dienaren opzetten; willende de leden van het Dordsche Synodus openlijk met zeer schandelijke betichtinge trachten over te halen, en zoo de vorige als tegenwoordige Regenten benevens de Kerkendienaren ten toon te stellen, als van welke vele nu van geheel andere gedachten dan die van de Dordrechtsche Synodus zouden zijn, en zich nu over voorgaande Regenten en Leeraars schamen, gelijk zulk althans zeer openbaar is uit het boek van Mosheim, Prof. te Helmstad, in het Nederduitsch overgezet en uitgegeven door Corn. Westerbaen, onder den titel: Onderzoek van het gedrag van het Dordsche Synode; en ook uit de boeken van Joh. Drieberge, Remonstrantsch Leeraar te Rotterdam, en bovenal uit des laatsten Nader Vervolg van Aanmerkingen etc., nu onlangs geleden geschreven tegen Ds. Johann van den Honert, Pred. te Haarlem, in welke hij deze verscheidene verderfelijke stukken ter nederstelt:

3e. In opzigt van de Formulieren van Eenigheid, in de Gereformeerde Kerk vastgesteld, zegt hij lasterlijk, dat het maar menschenschriften zijn, en men met die aan te nemen aangaat tegen den eerbied voor God en zijn Heilig Woord, pag. 201" enz. ')•

1) De hedendaagsche aanklacht tegen hen die de drie Formulieren

Sluiten