Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de synode van Gouda 1745 (art. 2) bedroeven de classen zich over zijn onbuigzaamheid en kwaadaardigheid.

Ik ga voorbij de bekommering van vele classen over het aanwassen van die dwalingen. Het waken van allen tegen Arminiaansche leeraars, die zich verstouten kinderen aan de huizen te gaan doopen, daar één der beide ouders Gereformeerd is. En het wederleggen van die gevoelens in de catechismus-predikatiën, „ook met het noemen van derzelver namen".

De acten der synode van Woerden 1750 (art. 11) vermelden gedrukte exemplaren der Nederlandsche geloofsbelijdenis, aan al de classen toegezonden. Het woord „voorheen ' wijst naar een druk, die al eenige jaren oud is. Confessie en Canones worden bijzonder genoemd, wijl het om hen gaat. Het woordje „etc.'' geeft vrijheid, er ook den catechismus en misschien nog wel meer onder te verstaan.

Genoegzaam blijkt, welke druk werd rondgezonden. Twee edities door de classis van Zuid-Holland dat is de classis Dordrecht bezorgd, komen in aanmerking. Beiden verschenen te Dordrecht. De uitgaaf van Matthetls de Vries 1725, bevattende de drie Formulieren van eenigheid. En die van Fredrik Outman 1735, welke daarenboven de liturgie geeft doch de Dordtsche canones mist.

De uitgaaf van de Vries 1725 moet bedoeld zijn ').

Het doel der rondzending van Confessie en Dordtsche canones is, „om van een iegelijk Leeraar en Christen gekend te worden". Professor van den Honert is de kerkhistoricus Johan, de zoon van Taco Hajo.

Het bewuste artikel luidt:

„Eenige Classen begrepen hieronder [onder het lemma

1) De Delftsche editie der Belijdenis van 17X> die wel zeer schaarsch zal geweest zijn, iniste liet Dordtsche oordeel. De Delftsche editie van 174-t bevat de historische brieven van Beiden waren voor het

kerkelgk doel van 17.~>0 ondienstig.

Sluiten