Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„7o. Omdat de Synodus Dordracena, van de Canones Doctrinae [Leerregels] sprekende, zulks duidelijk doet blijken, en dat noch de Synodus noch de Heeren Staten, met opzigt tot de leer gestatueerd [vastgesteld] en bevestigd, in Synodo Dord. [de Dordtsche synode] ergens van verandering gewagen, maar van eene ongeschonden bewaring van deze leer tot de toelcomstc van Christus".

Zeer merkwaardig is, dat zij in hun slotargument zich beroepen op de confessie der Remonstranten en de desbetreffende strijdschriften.

„8. Een Synode en een Concilie is wel in zich zelve feilbaar, en ontleent alle de onfeilbaarheid zijner besluiten enkel uit derzelve[r] overeenstemming met Gods Woord; maar dewijl nu de Dordsche Vaders op den eed, door hen in de Synode gedaan, zich verzekerd gehouden hebben in hun gemoed van derzelver volkomen overeenstemming met Gods Woord, en alle de Leeraars onzer Kerke, door hunne onderteekening verklaren van hetzelfde gevoelen te zijn, hoe zouden dan, of de Dordsche Vaders hebben kunnen spreken, of wij nu nog spreken, van verandering in die leer te kunnen maken.

Vergelijkt op dit stuk de Confess. Remonstr. Cap. 1. Art. 10—12. Cap. 25. § 2. n. 5 en 6. de Censura Confess. Cap. 1, pag. 18 — 22 en Cap. 25, pag. 139 seqq. en de Apologia Remonstr. pag. 29 en pag. 295 seqq. Trigland, Antapolog. Cap. 3, pag. 46—53".

Het hooger onderwijs in de godgeleerdheid te Leiden werd vermeld in de synode van Leiden 1766 (art. 11).

„De Hoog Eerw. H. H. Professoren betuigden, dat zij volharden de studerende jeugd tegen de dwalingen der Arminianen met alle nauwkeurigheid te informeren: in specie [bepaaldelijk] nam Prof. de Moor tot het onderwerp van zijn Hoog Eerw. Dispuut-Collegie ten dezen

Woord Uods, of tegen de Artykelen in dezen (ieneralen Synode beslooten, „zo lange dezelve dooi' geen ander Generale Synode verandert zgn".

Sluiten