is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst zullen hiertoe twee inspectores van de classe door secrete [heimelijke, schriftelijke] stemmen vercooren worden wt degene, dewelcke daertoe van de bequaemste geacht zullen werden. Ende zal dit haer ampt van de eene ordinaire classe tot de andere ghedueren, in welcken tydt sy gehouden sullen syn zovele kercken, als naer het goetvinaen der classe mogelick is, te besoecken ende daervan ten eynde des voornoemden tyds in de classe reeckenschap te geven, welcke classe de voorverhaelde wyse onderhouden zal tot de vergaderinghe des provincialen synodi.

Daernaer hun ampt zal syn: te hooren de predicatien der dienaren ende neerstelick te letten niet alleene op de materie der voorsz. predicatien, of namelick geene onreyne leere ofte menschelicke fabulen ende verdichselen daerby vermencht werden, maer ooc op de maniere van de leere zelve, of die stichtelick ende profytelick is voor den volcke, ende of hy [de dienaer] vasthoudende zy aen het gesonde woort Gods, mitzgaders of een dienaer de forme van de bedieninghe in den doop ende andersins gebruyckende is naer de ordonnancie der kercke" ').

1) Ds. F. S. Knipscheer, lle invoering en de waardeering dei' Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618, Leid. 1907. Voortaan aan te halen als ds. Knipscheer.

Ziehier een proeve van ds. Knipscheer's werkmethode.

De kerk verklaart in den aanhef: De inspectie heelt twee doeleinden „dat de suyverheyt der leere ende alle goede geregeltheyt" onderhouden worde.

Hoe hier de leer weg te moffelen? Door den gansclien aanhef weg te laten.

De kerk omschrijft het ambt der inspectores dus ook als tweeledig Te hooren de predikatiën der dienaren. En te letten op de juiste doopsbediening en dergelijken. Uij dat eerste punt, de predikatiën, is de zuivere leer natuurlijk hoofdzaak, „neerstelick te letten niet alleene op de materie der voorsz. predicatien, of namelick [men lette op de uitvoerigheid] geene onreyne leere olie menschelicke fabulen ende verdichselen daerby vermencht werden". De bijzaak, de vorm der leerrede, mag