Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chismus, das tegelijk met de liturgie. En een afzonderlijk.

II. Het wort goet ende raetsaem ghevonden, dat de 37 artickelen onser Confessie achteraen den Catechismum, ende oock alleen, correct geprent worden".

Wijl het Remonstrantisme de confessie aanviel, moest zij herdrukt worden. Dan kon ieder oordeelen. De kerk schuwde het licht niet. En wijl men vooral de bewoording der confessie aanviel en op het tekstverschil der uitgaven wees, moest zij correct gedrukt worden.

De last en ordinantie der provinciale synode van Zeeland werd slechts ten halve uitgevoerd. Het volgend jaar verscheen afzonderlijk de confessie-editie van Richard Schilders, Middelburg 1611. Waarover later. Een gelijktijdige uitgaaf der confessie achter den catechismus is

mij niet bekend.

De synode van Veere leert wel, dat kerkelijk Zeeland

in 1610 anti-remonstransch was.

Aan de acta der Veersche synode zijn drie formulieren toegevoegd, waarop ik nog even terugkom.

Vooreerst het „Formulier van onderteeckeninghe aongaende de leere voor de dienaren des h. evangelii''. Het zou tot model dienen van het veel scherper Groningsch formulier van 1613 en van het Dordtsche van 1619. Het

luidt als volgt:

„Wy dienaren des woords hier ondersch. vercl&ien met dese onderteeckeninghe, dat wy metter herten gelooven ende gevoelen, dat alle de artickelen ende leerstucken, begrepen ende verclaert in dese Confessie ende Catechismus, de minste met de meeste, den woorde Godes in alles conform syn, ende beloven oock midsdesen hey-

van den strijd. Eeti vinnigheidje vertroebelt de historie, inaar verandert haar niet.

Op diezelfde blz. 129 spreekt ds. Knipscheer van „hoogere kerkelijke besturen", hoewel er oudtijds geen enkel kerkelijk bestuur bestond. Verba valent usu.

Sluiten