Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

coetus zijn elkanders gelijken. Want samenroeping en samenstelling geschieden op dezelfde wijs. In rang is evenwel de synode de meerdere. Zij beraadslaagt over algemeene aangelegenheden en de kerkelijke wetgeving. De coetus behandelt in hooger ressort slechts bepaalde quaesties. Alleen in Zeeland kwam nog soms een coetus bijeen.

Uit een aanzienlijk Gentsch geslacht gesproten, was Philippus Lansbergen van 1586 tot 1613 de gevierde predikant van Goes, geacht bij zijn stadsoverheid en de Staten van het gewest, geëerd bij geleerden en krijgsoversten. Theologie en astronomie, genees- en wiskunde werden door hem verdienstelijk beoefend. In 1610 zag hij zijn zoon Petrus zich tot derden ambtgenoot toegevoegd ')•

1) Pli. Lansbergen's broeder Franciscus en diens zoon Samuël predd. te Rott. werden in 1619 om Remonstrantsche gevoelens afgezet.

Bayle, Luiscius, en Hoogstraten in hun Woordenbb., Valerius Andreas en Franc. Foppens in hun Bibliotheca Belgica. De la Rue, Geletterd Zeeland, 409 vv. Paquot, II 206 suiv. J. W. te Water, Reform, v. Zeel., 278 — 287. Ab. Utrecht Dresselhuis, De herv. gemeente te Goes, IX verv. Glasius, in voce. Dr. R. Krul, in den Tijdspiegel, jaarg. 1902, blz. 387 v.

Werken : Catecbesis religionis christianae, quae in Belgii et Palatinatu ecclesiis docetur, sermonibus LII explicata, Mediob. 1594, nagedrukt te Neustadt 1595, Hanau 1620, en Frankfort 1621, Ned. vert. van S. Ghys, Amst. 1645. Cbronologiae sacrae libri sex. in quibus annorum mundi series, ab orbe condito, ad eversa per Romanos Hierosolyma, nova methodo ostenditur, Amst* 1626, Mediob. 1645. Bedenckingen, op den dagelijckschen, ende iaerlijckschen loop van den aerdtkloot mitsg. op de ware afbeeldingen des sienelijcken hemels. Midd. IfrfO. hoor Mart. Hortensius in het Lat. vert. als Commentationes in motum terrae diurnum et annuurn, Mediob 1630. Ook Fransche vertal. bestaat. Daarin leerde Lansbergen de beweging der aarde om de zon. De stilstand der aarde werd tegen hem verdedigd door Phocylides prof. te Franeker (Vriemoet, Athen. Frisiac. p. 361), Petr. Bartholinus, Joannes Baptista Morius, en Libertus Fromondus. Laatstgenoemde werd wederlegd door Lansbergen's zoon Jacob, een uitmuntend sterrekundige. Fromondus antwoordde met Vesta, 1631. Ook schreef Ph. Lansbergen, Uranometriae libri tres, Mediob. 1631, Stierf 1632. Ph. Lansbergii Opera oinnia Midd. Zeiand, 1663 fol.

Corn. Snouck (of anders prof. Luyts) schreef in een academische ver-

Sluiten