Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermede waren allen tevreden gesteld en teekenden. Oppositie kunnen we het nauwelijks noemen. De broederen hadden bij den aanvang nadrukkelijk verklaard

dat zij „beswaert waeren niet ten opsien van de

materie begreepen in de Confessie, Catechismus en Canons der voorschrevene leere, die sy van herten (soo sy verklaeren) geloofden en aireede getekent hadden, maer alleen ten opsien van sekre woorden in 't voorschreven Formulier staende, waer door sy meenden dat alle conferentien over eenige dubia onder de Propheeten wierden verbooden".

De laatste Zeeuwsche synode is die van Tholen 1638. Zij opende met een opflikkering van kerkelijk vrijheidsbesef. Herinnerde zich met moeite, hoe het op synodale vergaderingen toeging. En koos den predikant van Kloetinge D. Philippus Lansbergius naamgenoot zijns vaders tot praeses. Was dit een eereherstel der Lansbergens van het jaar '13 ')?

1) „Afkomstig uit de bibliotheek van Prof. te Water" (1740-1822) gelijk op een schutblad met potlood geschreven staat, is in mijn bezit een keurig handschrift der zeventiende eeuw in briefkaart-formaat bijna een vinger dik, bevattende volledige acta van Zeeuwsche synoden, blz. 1—3, een Lat. dogmatische verhandeling, „Locus de S. Scriptura". blz. 4, „Zeeuwsche Sijnodalia. In deze Sijnodalia ontbreekt de Sijnode van Middelburg van 1581. en 1591. dog der zeiver acta zijn gedrukt, in het Kerkelijk handboekje, Kerkenordening, enz. Noch ontbreken de Sijnode van Goes 157!», van Vlissingen 1581, en van Middelburg 1593, welke gedrukt zijn onder de Bijlaagen achter 1. W. te Water Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de 16e eeuwe, bl. 60—7X". blz. 5 enz. acten der synode van Goes 1597, Tliolen 1602, (Voorbereidende conventus van Middelburg 1610 ontbreekt) Veere 1610, (Coetus extraordinarius van Goes 1613 ontbreekt) Zierikzee 1618, Kerckordening der nat. synode te Dordrecht anno 1618 en '19, Goes 1620, en op 20 blz. Tholen 8—21 April 1638.

„De laatste Zeeuwsche Synode". Op de classis synodaal rustte de taak, de volgende synode samen te roepen, Tweemaal wordt Walcheren als zoodanig genoemd. „Cap. 1. Van de kerckelycke t'samen-komsten. Art. 1. Aangaende het besorgen der Crugskercken is van nieues besloten, dat

Sluiten