Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, op een nacht veranderd was geworden in de cel van een Karthuizer monnik, dan moest men eerst het prettige, roze gelaat van den huisheer met zijn twee gele knevelspitsen tusschen de beide helften van de portière hebben zien uitkijken. Zelfs het ivoren kruisbeeld op een console mankeerde waarachtig niet — God weet, waar de wereldling, die hier leefde, dit vreemdsoortig stuk huisraad geleend kon hebben!

- Zijn de heeren daar?- ah, fameus! U is juist de man, die ik hier gaarne hebben wilde, heer doctor. Wel bekome het je, m'n beste Thaler! Je bent nu juist de onzelieve-heer, die we voor deze vertooning hebben moeten. Duivels, ik ben óp, maar mijn schoonmama mag me halen als ons plannetje niet lukt! Hij streek vluchtig met een klein, zijden zakdoekje over zijn voorhoofd — een denkersvoorhoofd was dat nu juist niet en de kleine goudblonde lokken ebden reeds in een wijden boog voor het witte strand terug.

~ LI moet weten, we hebben nog een heele poos den tijd: mijn oude vrouw en de verdere bende komt eerst na acht uur, maar ik wilde u eerst mijn vangapparaat eens uitleggen — wat ik u zeg: een echte nijlpaardenval, de sluwste kerel zou er mee inloopen.

O wee — de vlier en de Mei-bowl en de verjaringstaart! Eerst na achtuur! Dat kon mooi worden! O, Theresia, schoone, heilige, voor 't eerst gekuste Theresia!

— Nu, kijk nu maar niet al te bedroefd in dit leeggedragen museum rond — weet u, dat is het vervloekte in die heele geschiedenis: voorloopig ben ik nog heelemaal de slaaf van dien verduivelden kerel. Bijv. rooken mag ik niet — dat hindert zijn geesten, zegt de schoft. Thuis rookt hij natuurlijk bij kisten vol de beste sigaren van mijn oudje. Maar wat ik zeggen wou: — Fritz, een cognac! En kom nu eens hier — mits met de noodige moeder van de porceleinkast, want u staat vlak onder de guillotine. Thaler, jij bent hier de hoofdpersoon, zeg; het moet zöö op rolletjes gaan als wanneer bij de Meiningers*) Julius Cesar vermoord wordt. Ik heb daar namelijk een geniaal uitgedacht rolletje...

Hij stapte opgewonden-druk op de portière toe en tamelijk verward allerlei inlichtingen te geven, waarvan we voorloopig niet veel méér begrepen dan dat er een dichtslaande deur in 't spel was. De stem van het kleine

*) Theater ia Berlijn, (vert.)

Sluiten