Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen, die zich een medium noemde, in verkeer met geesten heette te staan, en, ongetwijfeld, was deze Thomas een bedrieger. Stil, laat mij uitspreken. Hij heeft u feitelijk niet kunnen bedriegen, want ge waart gewaarschuwd, zonderdat dit hem overigens verontschuldigt. Ik weet zeker, dat ge reeds in de donkere séance geen oogenblik betwijfeld hebt, dat alle verschijningen teweeg werden gebracht door de handen van het medium. Ge hebt er niet aan getwijfeld, hoewel ge niet in staat waart, te verklaren, wat ik verklaren kan, hoe namelijk dit bedrieglijk medium de nummers van zijn programma wist uit te voeren, bijvoorbeeld hoe hij het gedaan kreeg, zijn zware speeldoos tusschen onze hoofden te laten draaien in een kring, waarvan de straal heelemaal niet overeenkwam met de lengte van zijn arm. Hij gebruikte daarvoor een klein beweegbaar houten instrumentje, dat ineengeschoven verborgen kan worden in de manchet, maar dat, uitgetrokken, een groote ruimte overspant. Doch dat daargelaten, ik zou u nog veel vertellen kunnen, wat gij niet zult bemerkt hebben, en toch noodzakelijk moet weten, tot volkomen opheldering. Gewichtig is het niet, want ik geef in dit geval grif toe, dat er bedrogen is; veel nuttiger schijnt me deze vraag toe: is nu, waarde doctor, elke spiritist in onze dagen een bedrieger, omdat deze Thomas er een was? Ik vrees, dat ge tegenover mij, en later ook in 't openbaar, deze vraag, zonder gewetensbezwaar met ja zult beantwoorden. En juist, daarmede, mijn waarde, begaat gij een zonde tegen den heiligen geest van 't vrije onderzoek.

Ik had op de lippen te zeggen «spitsvondigheid > maar ik bepaalde mij tot de, wel wat pedante uitspraak: — De exacte wetenschap, heer graaf, leert juist het tegendeel: wie eens bedrogen heeft, kan niet meer meespreken. — Bij eene zaak, die zich zóó afdoende gekompromitteerd heeft, geldt onverbiddelijk dezelfde gevolgtrekking voor het geheel. Vooral, voegde ik er levendiger bij, voóral, als het zóó iets betreft!

— Vooral! Een fijn lachje, waarbij tegelijk de omsluierde oogen zich verhelderden, gleed over het gelaat van mijn begeleider.

— Och, over dit ^vooral», waarde heer, zou veel, heel veel te zeggen zijn. Dit woordje, dat zoo licht als een veertje lijkt, is in waarheid het centenaarszware blok, dat de weegschaal doet doorslaan, dit «vooral» is de wondeplek, waar onze beste, vrijste wetenschap samentreft met het

Sluiten