Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to. me zelf. Je zijt gekomen om een bepaalden vorm van menschelijke geestverbijstering te bestudeeren. Je hebt menschen leeren kennen, die zich door een vrouw laten bedriegen. Je hebt deze vrouw zelf gezien. Het is een bleekzuchtige, jonge Amerikaansche — een schepsel, dat je absoluut niet betooverd heeft — met koele, vorschende oogen. Mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, is zij een zeer handige oplichster. Nu verder. Je hebt hier, hoe aardig ae achtergrond ook is van de heele comedie, een plicht te vervullen. Bij Alsen was het een heel andere kwestie. Uaar was je een glimlachend toeschouwer onder ingewijden, die zich voorgenomen hadden een domoor te ontmaskeren. Daar hadt je geen andere taak, dan te lacheii om het komische van de zaak en de rechtvaardigheid goed succes te wenschen. Hier daarentegen ben je de eeniee ongeloovige gast onder geloovigen. Ze hebben je hier heen geroepen om je oordeel te hooren, zelfs om je te bekeeren.

Je kwaliteit van logischdenkend mensch ben je hier zooveel als de vertegenwoordiger der kritisch-wetenschappelijke methode. Je hadt je ver van de heele geschiedenis kunnen houden, dat heb je niet gedaan. Nu moet je ook ae konsekwentie aanvaarden. De heiligheid der gastvrijheid rnag je toch niet beletten, eventueel zelfs Fedors rol over te nemen en het medium te ontmaskeren. A priori is er niet de minste reden om miss Jackson een hooger moreel pei! toe te kennen dan mister Thomas. Wanneer de mannen,

die zich door haar hebben laten bedriegen, zelf meer achtenswaardig zijn dan de oude mevrouw Von Alsen, dan kunnen er ook heel andere motieven geweest zijn voor hun lichtgeloovigheid; overdreven hoffelijkheid, bevooroordeelde speculatieve beschouwingen, misschien zelfs wel liefdesdrijfveeren. Dat alles bestaat voor jou niet. Wanneer men dus je vrijheid van handelen niet door een of ander eerewoord aan banden legt, dan mag je van ieder doeltreffend middel gebruik maken, je mag, evenals Fedor, list tegenover list steMerf'Hg tegenover verrassing> geweld tegenover geweld

Dat was mijn eenvoudige overweging en daarmee stond ik op. Ik voelde zeer goed, dat mijn positie, als alleenstaande tusschen velen, die geloovig waren, een zeer moeielijke was. Maar ik kon er niet aan twijfelen dat de graaf en zijn vrienden althans eerlijk genoeg zonden zijn later mijn doen te billijken als gerechtvaardigd. Er kwam een groote gemoedsrust over me, terwijl ik me aankleedde. Met

Sluiten