Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijs schijnt dus toch niet meer noodig geweest te zijn om dit feit vast te stellen, mijn waarde!

Een hevige misnoegdheid beving me. Ik begreep deze menschen niet. Een stem in mijn binnenste riep: — ga heen, ge hebt hier verder niets te zoeken, deze menschen willen narren zijn. Het gezonde menschenverstand wordt hier verraden en verkocht, maak dat ge wegkomt, ge kunt beter werk doen!

Ik schudde het hoofd en ging zwijgend naar de deur. Maar ik voelde dat alles wankelde om mij heen, het bloed stroomde mij in een koortsgolf door de oogen. Mijn besluit, heen te gaan en nooit weer terug te komen, stond vast, maar ik verzette er mij niet tegen dat de graaf naar mij toe kwam, ik liet hem praten zonder te antwoorden, en ook zonder het minste geloof te slaan aan wat hij me zeide. Hij trok me mee in het zijkamertje, liet me zien dat de zegels ongeschonden waren, niet echter de stevige linnenstrooken, die met bovenmenschelijke kracht met een scherpe breuk doorgescheurd waren, dat de kleederen van het medium heel ordelijk op den vloer lagen. Toen nam hij me mee naar buiten, in het park en sprak me wel een half uur lang toe in de eenzame paden. Hij vertelde mij breedvoerig: hoe hij mij opzettelijk had laten begaan, hoe hij mij daarom opzettelijk niets verteld had van de eigenlijke theorie van deze materialisaties, hoe hij alles had zien aankomen en hoe toch op heel deugdelijke gronden aangetoond kon worden, dat er door heel mijn ontmaskeringsscène niets bewezen was.

— Ge hebt den geest aangegrepen, ging hij met nadruk voort en ge hebt uws inziens klaar en helder bewezen, dat daar een meiisch achter stak. Dat nu, mijn vriend, was voor ons niets nieuws. De meest uiteenloopende hypothesen bestaan er omtrent de natuur der geesten, welke zich manifesteeren in echte spiritistische séances. Waarschijnlijk zijn er verschillende verklaringen, omdat er verschillende soorten van verschijningen zijn. Ik bestrijd volstrekt niet, dat het onder buitengewoon gunstige omstandigheden den vrijen geesten, die zich met ons in verbinding stellen, gelukken kan, zich rechtstreeks voor ons oog zichtbaar te maken. Dit geschiedt dan met behulp van dat geheimzinnige astraal-lichaam, dat de ziel zich schept uit onweegbare licht-materie, waarvan het bestaan sedert de dagen van Aristoteles door de mystici aller tijden vermoed is. Zulk een geest zoudt ge stellig nimmer kunnen ontmaskeren, hij

Sluiten