is toegevoegd aan uw favorieten.

De godin van het licht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou u onder de handen vervloeien. Dit is echter geliik 'e]free^Lze'de' niet de eenige, ja, naar ik moet aannemen,

festeerpn R" fn°ne mtr,.ierI' waarop geeste" zich manifesteeren. Bij Lilly en bij de meeste mediën is de ware

stand van zaken vrij wat ingewikkelder, doch daarom niet

I i'nv h.T alaJdig' We sluiten Lil|y in het kabinet op. Lilly, dat zwakke meisje, boeien we met naar ons idee

onverbreekbare banden. Nu valt haar eigen geest in slaan

hij trekt zich terug in een klein, afzonderlijk gedeelte der

hersenen, zonder verder nog macht te behouden over het

zenuwstelsel van het lichaam. In zijn plaats treedt echter

op geheimzinnige wijze de vreemde geest — bij onze proef-

Nen^Hirh^'h?6 gees'van deze, voor jaren verongelukte n; V 11 J heerscht en gebiedt urenlang volkomen soeverein

ook nvireH °VCr* hersenen> doch aansluiting daarmee nnf uu ude zint"'gen en over het heele zenuwstelsel. Hij ontwikkelt en wekt zenuwstroomen en spierbewegingen op

" nrhkraCH a'nL'"^S e,8e" «noSitfeweêg zou kunnen brengen. Door zijn macht worden de boeien

ver°sch^.erHannerS f°° ZWakke PoIsSewrichten als papier H ♦ S neemt een vreemden klank aan en ÏÏÏJ Slm van den overheerschenden geest; het handschrift wordt anders. Er ontstaan vreemde neigingen die

vrePmH afwerpen der kleederen, die den geest

frll ^ ongewoon zijn, in het verhullen van de gelaats-

hS i£h,a ",eUWe geest gevoelt zelf, met onbehagen, dat et lichaam, waarin hij optreedt, niet overeenkomt met dat wat eens zijn lichaam was. Hij zoekt dat te bemantelen zulk^PPn^ ee" • U,t5ste krachtsinspanning legt hij soms .2n g Jn Ie P°gin&' dat hiJ' de huidskleur, de

uitdrukking van het oog, en zelfs de gewone spiergroepee-

rwh m uCt .gelaat van het medium vermag te wijzigen. Doch zelfs dat is hem nog niet genoeg. Door middel van een rechtstreeks zielencontact, door middel van die neden reeds onaantastbaar vaststaande inwerking op grooten afstand van ziel tot ziel, waardoor zelfs heel ver weg ZACh m verbinding kunnen stellen met wie zij lethebben, door middel van deze telepathie — zoo noemt '"e" Aet ~ tracht de vreemde geest zijn lichamelijk beeld, dat hij zich zoo duidelijk mogelijk herinnert en hem klaar voor oogen staat, als hallucinatie, als een soort wakend

£raanmer V3n den toeschouwer over te laten

het ^ — ,en.dlt 1S niet altlïd en niet bij iedereen

geval dan vloeit voor den toeschouwer uit den