Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kring het in hem verwekte visioen subjectief en slechts voor een oogenblik, zoozeer samen met het overeenkomstig sprekende en gebarenmakende lijf van het medium, dat hij, hoewel volkomen helder van geest en met onbevangen oog, toch niet meer de lichamelijke verschijning van het medium ziet, doch van dat wezen, hetwelk voor het oogenblik de hersenen van het medium beheerscht. Let wel op deze uitdrukkingen: hallucinatie, inwendig visioen. De gedaante, welke daar rondwaart is en blijft physiek onvoorwaardelijk en ten allen tijde het medium zelf. Maar zij schijnt tengevolge van de geestelijke inwerking van hersenen op hersenen, voor de gunstig aangelegden en vooral de met deze dingen reeds vaker in aanraking geweest zijnde toeschouwers een nieuw, vreemsoortig wezen. Zoo is Lilly in sommige goede oogenblikken voor mij ook naar het zichtbare lijf beslist Nelly. Dat Nelly's geest gedurende de séance Lilly's hersenen beheerscht, is ook buiten dat alles om een vaststaand feit. Nu al jaren lang spreekt ze met mij over dingen, die buiten Nelly en mij nooit iemand geweten heeft of weten kon. Ze herinnert mij aan bijzonderheden, die ik zelf nog maar nauwelijks wist, zij toont een volkomen kennis van mijn diepste gevoelens en gedachten, die — geloof mij vrij — nooit een ander levend weven bezeten heeft. U ontging dat — u gevoelde niets voor dat gesprek — van hallucinatie kon bij u geen sprake zijn, daar Nelly u niet kende en tusschen vreemden de telepathie hoogst moeilijk is. Uw belangstelling concentreerde zich op de vermeende ontdekking dat het lichaam van den geest, dien gij zaagt, het lichaam van het medium was. Om der wille daarvan hebt ge het gewaagd, het medium in zijn willoozen droomtoestand te grijpen en wakker te maken. Zoodra Lilly's ziel weer te voorschijn trad uit haar hersenhoekje, moest Nelly's geest wijken. De botsing was gewelddadig en plotseling, miss Lilly zal waarschijnlijk weken lang aan de gevolgen daarvan moeten lijden. En toch wed ik, dat ze daar niet eens boos om is op u. Een groote rust pleegt over haar te komen, wanneer zulke krisissen voorbij zijn. Daar eerst verschijnt zij in heel haar milde grootheid. Hoeveel heeft zij ons, heeft zij mij moeten vergeven! Hoe ruw heb ik in den beginne, toen ik nog geen volledig vertrouwen in haar stelde, huisgehouden in de teere, wondere bloesems van dezen kostelijken zieletuin! Maar Lilly verduurt dat alles met een offervaardigheid, die alle eeuwen door schitteren zal in de annalen der echte, toewijdende

Sluiten