Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kamers waren op slot — er moest stellig iets gebeurd zijn met haar broer. 8

telegrammen — en zoo snel na elkaar — dat was stellig een doodsgeval! Juist zoo was het gegaan met haar zwager — toen bij dat spoorwegongeluk bij Stettin.. ach, die arme juffrouw! En 's avonds te voren was ze nog zoo vroolijk de kolenschop komen halen en had van niets geweten die zat nu ook mee achter slot en grendel

teru kwam m°eSt ^ d3" "**** behelpen tot de juffrouw

Egoïstisch, gelijk men pleegt te zijn in dergelijke momenten van verrassing, gevoelde ik, terwijl ik de trao afging, mijn eigen teleurstelling, dat ik Thérèse nu juist niet zou treffen, bijna nog sterker dan den indruk van dat onrustbarende nieuws zelf. Doch even daarna, toen ik de straat opging, zonk het daareven gehoorde met zijn volle zwaarte op mijn ziel neer. Een oogenblik lang klonk het schril door mijn hoofd: — O, God, — Edmond is ergens verongelukt — dood!... s

Maar dat was toch maar als een plotselinge verlam-

üi'"!' d'e voorb'jg'ng- Stellig was er iets gebeurd, maar ie babbelkous daarboven kon wel sterk overdreven hebben. Laten we ons daar niet meer door beïnvloeden dan noodig is, zei ik bij mezelven. Ik deed me geweld aan om een minder noodlottigen uitleg aan dat plotselinge vertrek te ^eve"'..t,eneinde miJ'zelf gerust te stellen. Weliswaar hadden

1 nalers geen zulke nauwe verwanten dat het denkbaar was dat Therèse zoo in eens afgereisd was in verband met een of andere familiegebeurtenis, die niet Edmond zelf betrof, hr moest dus wel iets met Edmond aan de hand zijn . . . ' lJerlnner mij nog heden volkomen duidelijk hoe ik, heel e lange Keizerstraat door, de steeds weer opnieuw in mij opkomende gedachte: «Edmond is dood» als met klauwen in mijn hersenen voelde dringen — en hoe ik me tevens aartegen verzette, mijn best deed dat nu niet te denken, üm er mij vanaf te brengen, beproefde ik me bezig te houden met te overdenken of ik niet aanstonds naar het station zou ijlen en naar Maagdenburg vertrekken. Ik moest een bepaald station kiezen — en onderwijl viel het mij weer in, dat ik in Maagdenburg toch geen adres wist. Ik on desnoods daarnaar informeeren op Edmonds kantoor. Maar dat was heel onzeker — het kantoor was reeds gesloten

j informeeren zou later iets heel pijnlijks zijn voor fcdmond, indien er een misverstand in het spel mocht zijn.

Sluiten