Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— En uw eigen boot?

w» 9'* I13'6" we 'ater terug. als we eens sainen uitgaan.

•• " *,n' • oude man begon opnieuw achter onzen

nJL?'!? eenton,g rythmische bewegingen, het water ruischte iidasi ons.

ri^n r?*" W?S het' hoe dat kleine lichtplekje aan u ïï. landschap veranderd had. Nu eerst HpF ?*? bJauw van den waterdamp in al zijn zuiverheid; ;♦ 1*1 zuldfrl,ik' een Napelsch blauw, waarin langzaam het westen, waar dichtbij den horizon de zon nu

nnH^u**" golYenden regenwolk nog eenmaal omsluierd opdook, een gele zwavelgloed trok.

Het gedwongen, enge zitten in de boot drukte de

ïSEf VOrme" V3iI heJjonge meisie dicht tegen mij aan. We spraken weinig, doch in dien druk zelf lag iets als een voortdurend zacht tweegesprek. Somwijlen ging de weeke

mlnL/li ï3ar /°cht,ge haren langs mijn gezilht en verf i Z met den scherpen reuk van haar caoutchouc-

SS 'infarVan de pl°,0ien kil °P.m,ïn rechterhand lagen.

ppstaarH hL ^ ^°S »ang ter Z|jde in de nevelige verte gestaard had, draaide zij opeens het hoofd zóó ver om dat

haar kin tegen mijn schouder stiet en zeide:

i tilt/O c7el,' rookt de do|ende ridder niet? Toch niet om

Lilly? Steek maar gerust op.

upiiiJif tw" "°gent,'ik vechten met vochtige lucifers,

fi " ' het len sIotte een sigaar voor mij en een

eS rnnJi l aan Steken- z,ï had het etui met f «'•„ haar boezem gehaald. Een knoop van de nauwe tricottaille bleef open, en tusschen de spleet van

h.V .CT • zag ,k van nu af heel dicht b'J' miJ'

wLiwiif „«W*glng ee!1 wit P|ooitje van het hemd, dat riat vui yoren gekropen was. Dat was iets aardigs,

dichter tn^**" u,at de Seesteskoningin menschelijkheugde me m'J *" '* r tr*kje van dien aard ver'

krP*Z°TSJ'e ,a!er het kanaal naar links omboog, srhfif in 6 ?ndfrgaande zon zelf te zien, een bloedroode wolk Hrpv hardgele lichtzee, waarvoor violette stukjes

rdi IZJ- „E" hf WaS m,'j als zonk met dien glo'eienden kegel daar al mijn streven en al mijn denken tot

achtill hg. , mede onder den horizon — een reuswilrnn z<T,epbel vo* «jdele droomen, waardelooze gedachten, S°P alleen het vergoten hartebloed, van het vergoten zielebloed een diepere, vermanende, purperen schijn viel —

Sluiten