Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld van het oude en het nieuwe testament. Waarom ladden we toch eigenlijk die heerlijke, troostvolle openbaring verworpen?

Wees eerlijk! Wees eerlijk!

Was het historisch onderzoek alléén wel sterk genoeg geweest om te veroordeelen?

Neen, driemaal neen!

Het wonder was het geweest, het idee van wonderen, dat ons afgeschrikt had. Liever hadden we den troost versmaad, die het hart werkelijk zoo heel en al bevredigde, de troost dat een liefderijk God den menschen zijn wil geopenbaard heeft, zijn Zoon gezonden heeft als een zichtbare geest om te verzoenen, om de gedachte der onsterfelijkheid te bevestigen.

Maar als nu eens heden nög wonderen geschiedden, in die oude beteekenis, als de zielen der dooden omwaarden, om te getuigen van een andere wereld — wat dan? Waartoe dan dat verzet?

Wees eerlijk! Wees eerlijk!

Uw wijsheid is een dienst der smarte geweest. Juist gij, die zoo trotsch geroemd hebt op uw wetenschap, gij waart op dien ochtend van uw verjaardag, toen ge alleen waart met uw ziel en eerlijk tot in de laatste consequenties, niet ver van de smartelijke erkenning van den prediker Salomo: alles is ijdelheid, ons erkennen is berusting dat wij niets kennen kunnen. Nu scheurt een sterke hand het verlammende weefsel vaneen — is dat iets droevigs?

Neen, vroolijk behoort uw ziel te zijn, te jubelen in het nieuwe licht, omdat zij weder gelooven kan!

Werkelijk had ik een gevoel, alsof er tot dusver in mijn geheele leven niet één oogenblik van zöö volkomen geluk geweest was als deze Zondagochtend.

Alles zou ik van voren af aan beginnen, mijn heele geestesleven. Misschien zou ik opnieuw daar beginnen, waar ik als kind mijn handjes gevouwen had. Doch ik voelde ook inderdaad iets als nieuwe, kinderlijke onschuld, als kinderlijke troost, — een kind van dertig jaar — maar toch weer een kind, dat eerst aan het begin der wereld stond en daar stond vol vertrouwen...

Neen, zulk een Zondagmorgen had ik nog nooit beleefd. Men moest geworsteld hebben als een modern mensch, dat medegeleefd en gedacht heeft in zijn leven, om het zalige gevoel te kunnen waardeeren, dat er lag in de gedachte: Je wereldbeschouwing was een verkeerde, dit waanzinnig

Sluiten