Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een citaat uit een boek — en daar werd aan toegevoegd: «De opgave daar fout.»

Waarschijnlijk was het citaat uit een astronomisch werk, maar we wisten natuurlijk niet uit welk. Dit werd even snel geschreven als het andere, en de vorm zelf van den geimproviseerden dialoog sloot natuurlijk iedere voorafgaande oefening uit. Het leek bijna nog éér een wonder, dat een mensch snel onderstboven en van rechts naar links zou kunnen schrijven, dan dat een vreemde geest, die in de vrije ruimte een willekeurige plaats kon innemen de hand bestuurde. Een toenemende zenuwachtige spanning werd in onzen heelen kring merkbaar. Frey had met teekenen opgehouden, het protokol van den kapitein werd schier even onleesbaar als het geesten-manuscript.

— Stel gij nu toch ook eens een vraag, zei de kapitein zacht tot mij, terwijl Walter een nieuw vel papier onder Lilly's hand schoof. We waren nu eenmaal met sterrekunde bezig — ik bezon me een seconde lang en vroeg toen: — Waar komen de meteoorsteenen van daan?

Wanneer — wat niet te denken was — het heele vragen- en antwoorden-spel tusschen Lilly en den graaf van te voren afgesproken was, dan moest toch het antwoord op deze van mij afkomstige vraag absoluut beslissend zijn. Het luidde: — Meteoorsteenen, fragmenten van kosmische lichamen, voor het grootste deel uit ijzer en diamant bestaande. De hypothese van den heer Hahn over een organischen oorsprong van de gesteenten in de meteoriten is valsch.

Evenals te voren, deed weer tweeërlei in dit ant, woord mij zeer eigenaardig aan. Ten eerste de vermelding van de bewering van Hahn, dat er in de meteoorstof sporen van nietige organismen gevonden werden — een hypothese, die weer thuis hoorde in het engste vakgebied en waarmee een leek onmogelijk bekend kon zijn. En dan voor alles het melding maken van diamant. Er was toen niemand in onzen kring, die ooit gehoord had, dat een scheikundige bij analyse der meteoorsubstantie diamant gevonden had. Maar we wisten dat men er koolstof in geringe hoeveelheid in aangetroffen meende te hebben. Diamant nu is een zuiver koolstofproduct en er was dus rtiets tegen de mogelijkheid in te brengen, en de gegrondheid van de heele opgave werd er nog te treffender door.

Maar zelfs dit zou nog overtroffen worden door de volgende antwoorden. Een andere vraag, die ik gesteld had, was niet verstaan, misschien wel omdat mijn stem

Sluiten