Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wereld leeg... de hemel leeg ... ledig mijn hart

war'^aPnu hPthC- h'8'06" "T een onmetelijk sterfbed ..' _ j _ b einde van den afmattenden geestesstriid

7Y^rL f 5en °°genblik boorde mijn blik diep in den zwarten afgrond onder de brug. - Daar af? - Neen, dit niet

, 7e. mij, trots alles, aan 't leven vast — ik hoorde weer dezelfde stem, die mij toenmaals uit de wondere

eerlijid Weès'terlij'k! prcewout' foegeroepen had: - Wees

.. ^ deze dagen door was ik zoo vroolijk geweest had

de raarhdd- "-'VfEvïï

ae waarheid. Waar kwamen dan weer die leegte die smart

der kfokkenW1J,iffi!nf 1 ^arld^an " lk voelde- dat het niét de klank

wees !?™! e" de ,hennner|ng aan Thérèse was ge-

tooneélM vanriST °P m,J 'ug- ,k herdacht de wisselende

een n inhitf ? g ~ een brandende wonde was daarin,

SIS °.0rn m,jn ziel- Wat had 'k van Lilly

waïfeTd deWahnn0e W3S gekon,en? Li,|y. de strijdster voor

m ge' efde N * re'"e messiasgestalte, - mijne zinne-

geerfnsLï^ "lets in m'j van heet Zl'"sbe-

«»eeren. blechts voelde ik, dat ik Lilly niet meer zou

5SgëreunktOP|ieVeïn T™ gedachte moestw°rden

S& ons heiligdoWaarheid' wier

mef^|annndoCht ik ,na' mi[" hand n°8 steeds op he* k»ude metaal. Op eenmaal was het mij, of de namen Thérèse en

Lilly samensmolten. In mijn wenschen ten opzichte van Thérèse was geen tegenspraak met de waarheid geweest. Zij had mijne -? W°rde'\ die" e» "I" waarheiïsrS!

aan %t woord hechten be,ecta"s'die ook «H- vrijdenkers,

lichter11 Z "C' lichl al lichter en

i ? doodsglans verdween, het leven scheen

ShS ieea'n de zerken- het zand verstoof, als omhoog

fezzen iet°s°r^n nieu*en. ad?m- De ruïnen werden weer paleizen. Iets als een lach glansde over den killen nachtzwarten spiegel van den doodenstroom. Maak Lilly tot ie vrouw, m een echt waarachtig verbond, zooals Thérèse het zou

we"gerennSzoMlse!l,:Pdan Z'J niet met stom hoofdschudden weigeren zooals dien anderen wensch. — De oplossing la<*

onimUf r1' °e ZWaan' die eerst 200 spookachtig opdoemde, kwam nu terug, maar de harde zilverglans was

Een' mre aCh!'g h gl?ed. h'J °Ver den 8rauwen stroom, mild en toch sterk licht scheen, van onder uit, om

Sluiten