Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem te heen stroomen. Ik hief mijn oogen op — dit licht was overal, kwam van alle kanten, zelfs uit den grond op. Hoog in 't zenith schemerde het eerste, zachte blauw. De maan stond nog daarin, maar haar rijk was gedaan, zij wekte reeds geen schaduw meer.

Als uit een droom ontwakend, keerde ik mij om. De boomen waren groen, en de reuzenstad zelf was ontwaakt. Schreden en stemmen klonken frisch en helder over 't plein, wagen na wagen rolde opeens de brug over... ook door mijne leden stroomde frissche kracht. Ja, 't was de dag, dag in en buiten mij in de wereld. Niet meer werd ik naar 't Oosten, naar 't stille vertrek aan 't Friedrichspark getrokken door de spookmacht van vreemden wil . . . mijn eigen wensch was sterk genoeg. De klokjes van de parochiekerk luidden nog éénmaal... ze klonken thans als bruiloftsklokken in mijn oor. Arbeiders drongen in grauw gewemel naar het station, en 't geluid der ontwaakte straat wekte mij geheel en al. De weg kwam mij ongeloofelijk kort voor. Nog een lange straat — daar was het lichtgroene gebladerte van 't Friedrichspark, de slanke kerktoren groeide met zijn bleeke vlierkleur spits in het jonge blauw — ik was aan mijn doel — daarover stond het zwarte kruis. Mijn blik zocht de hooge vensters. Ondanks den goudrooden reflex door de stijgende zon daarin teweeggebracht, meende ik achter een der ruiten een gelaat te zien, dat naar mij uitzag — 't was trouwens bijna het afgesproken uur. Na ongeveer een minuut wachtens verscheen de oude dienaar, die mij den corridorsleutel gaf. De genadige vrouw was reeds op en had mij gezien. Hij zou zorgen, dat in tien minuten de koets voorkwam.

Zoo besteeg ik dan ten derde male deze stille trappen — alleen. Ik was in een kalme, schier vroolijke stemming. Ik opende de deur van den corridor; toen ik haar zacht achter mij sloot, viel door een spleet der salondeur een enkele lichtstraal in den donkeren gang. Ik was zoo mild gestemd, dat ik mij, glimlachende, de séance van mister Thomas herinneren kon.

Sluiten