Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?n3" l'fu" eed °P wilde doen, dat hij dit elders, met ontvankelijker naturen, zonder moeite gedaan gekregen had. loch hadden deze proefnemingen op den duur iets vreeseliik opwinden»;; mijn zenuwen, die toch al veel geleden hadden W|'i! £ St0™en der laatste maanden, werden volslagen

lï ni Ï'J -lr A "aC- 5 "let Slape"' Bij de" arbeid merkte

'k°p' dat lk steeds mmder m staat was, scherpe, logische gedachtengangen te vo gen. Het was zeker niet gemakkelijk, deze studiën jarenlang voort te zetten, zonder dat het verstand eronder leed. Maar ik zeide tot mijzelven, dat

l J et" P?olexPeditie — wie bevroor, bevroor, de wetenschap schreed onwrikbaar voort over zijn lijk

Toen ik Zaterdag, even vóór etenstijd, op de veranda kwam, vond ik den graaf en den kapitein in een geheel en al veranderde, bijna uitgelaten vroolijke stelling. Lillv was een uur geleden in de boot teruggekomen. Ze had geklaagd over zenuwhoofdpijn en zich dadelijk op haar kamer

fnrmpprH if"i t? kapitei"' d,e naar haar gezondheid geïnformeerd had had van Ernestine de boodschap gekregen

ÏivSThlnS? Sl0t hede" Verlate" m°Cht' d3^r er ee"

aanval op handen was.

Het mystieke centrum werkte dus weer — eindelijk' tr viel mij een steen van het hart. Zeer spoedig kreeg ik nog een bijzondere bevestiging.

nam ^nestine dook met haar geruischlooze trippelpasjes op, Qnünl? Ü naar bulten op de brug en verzocht me, volgens 7?if« h°1( * J Va" haar gebiedster> heden toch vooral wil i dis.kreetste toenadering tot Lilly te vermijden. Morgen was de Melusinenbekonng voorbij en was ze weer de mifne *Melusinenbekoring» klonk verrukkelijk. Neen, ik zou stellig met voor den dwazen graaf uit de sage spelen De

a7sTfh« tl heme,h00g bove" -toïr « als zij het verlangd had, zou ik heden bereid geweest ziin

wekenlang van alle intieme verkeer af te zien wanneer da"

!n0°r> ^ewlfeslt Wa^- Maar zooveel werd niet van mij gevergd. In onzen heelen kring heerschte een spanning alsof we kinderen waren vóór het Kerstfeest.

,graaf haalde zelf Frey voor het middagmaal uit ppr ™0len af ~ en dat was sinds veertien dagen voor de maal dat onze Appelles der mystiek zijn pantoffels

een0ró^dn„\eLWiSSe'de,e" a,week va" oln

vlam la" H , Vvegetarisch gerecht boven een spiritus-

riinnK Irnnrt tl"?d?' haastig te verorberen, zonder zijn pijp koud te laten worden.

Sluiten