Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had tusschen iederen zin een kleine pauze gemaakt, alsof hij steeds verwachtte dat Lilly iets in 't midden zou brengen. Dat ze hem liet uitspreken, scheen hem beslister, maar tevens ook toorniger te maken.

— Miss Lilly, hier hebben we met een uiterst geraffineerd bedrog te doen. Ernestine heeft zich een afdruk van mijn zegel verschaft, Ernestine heeft bewust bedrog gepleegd — bedrog, bedrog — miss Lilly — voor den duivel, spreek dan op, verantwoord u, miss Lilly, als — als — als ...

Dit «als» gromde, knarste, donderde aan als een steeds naderbij komende orkaan, de woorden sleepten den spreker mee, hij liep om den tafel heen en naderde Lilly.

— Als? zei Lilly met een diepen vrede in haar stem, die een klank had, zoo heilig als de klank van een kerkklok in een onweersstorm, als ik u nu eens bedrogen had, aldoor bedrogen had... wie stelt dan u, heer graaf, tot rechter over mij? Ik ben een eenvoudig, stil meisje geweest — toen — in Parijs — wie heeft mij hierheen gesleept, wie heeft wonderen van mijn kracht verlangd — wie heeft mij de gedachte bijgebracht, dat mijn doen en laten van belang zou zijn voor de wetenschap.... wie, wie? Ik zet dit «wie»? tegenover uw «als»... wat wilt ge van mij? Als ik nu zeg: Ja, ik heb bedrogen — ik, ik — ik ook... en als ik dan van u heenga, zooals ik gekomen ben

— wat wilt gij dan, wat zou mij uw heele gerecht?

— Het recht van den staat, het algemeene recht roep ik tegen u in! knarste de graaf met sidderende stem, en trad nog een stap nader, leder onzer maakte onwillekeurig dien stap mee, we wisten zelf niet of het was om Lilly te redden, dan wel om den graaf te volgen.

— O, neen, ging Lilly langzaam, met zacht ontroerde, betooverend diepe stem voort, ze sprak nu bijna geheel zonder vreemd accent, — men verbrandt tegenwoordig geen heksen meer. Maar bewijs me toch, dat ik bedrogen heb! Bewijs het me... Goed, ik was in het park, mijn onwel-zijn was een uitvlucht, ik heb zelf de leien helpen verzegelen, ik heb Ernestine zich laten opofferen om mij zelf te redden o, dat is alles zoo eenvoudig mogelijk

— luister dan toch — ik vertel het u immers zelf... maar slechts dit eene verlang ik van u: bewijs het mij... bedenk dat het gerecht van den staat, dat ge wilt inroepen, u zonder dat ook niet gelooft; het zal u evenmin gelooven als de wetenschap u op uw woord gelooven zal, dat Lilly

Sluiten