Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden van den brief handelden over haar positie, hare studie en 't leven in Ehrenfeld. Ik wist, dat haar weg niet over rozen ging, en toch geen enkele klacht; 't was een dapper meisje. Ik verlangde vandaag naar dezen eenvoudigen, nuchteren strijd om 't bestaan. Na de wilde beelden van dood en geesten en grafkruizen, was dit weer een stem uit het gewone leven. Wij dronken champagne en bezworen geesten; daar streed een verlaten, klein menschenkind om zijn stukje brood, en toch klaagde het niet. Ik had meer tusschen de regels gelezen dan erin. Maar daar was nog een velletje, wat zou er nu nog komen? — O, ja, de détails der oude geschiedenis, waar ik om gevraagd had. Gehoorzaam aan mijn wensch, gaf het goede meisje een uitvoerige beschrijving der gebeurtenissen kort vóór Edmonds dood. De twist met den assessor was uit een onbeduidende oorzaak ontstaan: het instappen in een reeds volle coupé. Daarop de gewone schakels: woordenwisseling, een oorvijg, de uitdaging; en het smartelijkste en meest onlogische ervan, was: dat de modernvoelende Edmond gevallen was in deze groeve van conventioneelen waanzin. Ik las er snel overheen, daar deze oude geschiedenis mij in den grond bitter weinig interesseerde. Maar verderop stuitte ik op een raadsel... het duel had om zeven uur van den volgenden dag, in de vroegte, plaats gehad. Bij 't tweede schot had Edmond een schot in 't onderlijf gekregen, de kogel kon niet uit het lichaam verwijderd worden. Klaarblijkelijk had men het arme meisje heel nauwkeurig met de medische détails bekend gemaakt.

— Weinige uren later had mijn lieve broer, tengevolge eener inwendige bloeding, uitgeleden, en je kunt je mijn verdriet voorstellen, toen ik mijn arme broer niet meer levend aantrof.

Ik liet het papier een oogenblik zakken en keek naar het landschap. De goudglans was verbleekt, het groen der velden stond scherp onder het diepe blauw des hemels. Ik zocht in mijne herinnering naar de details van mijn geval van het tweede gezicht. Om elf uur had ik die verschijning gehad, om elf uur 's avonds. Volgens haar buurvrouw was Thérèse reeds in den loop van den voormiddag op reis gegaan. En zij zou Edmond niet meer levend aangetroffen, hebben? Elf uur stond in het telegram. Ik las de brief nog eens over, het flikkeren van 't papier was voorbij, de letters teekenden zich scherp af tegen 't witte blad: Weinig uren later. Dat beteekende nog niet: 's avonds laat, in

Sluiten