Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misschien had juist mijn koele terughouding het dorre hart van den stijven heer gewonnen. In ieder geval scheen ik hem, nadat ik bij de testamentsopening zoo beslist het spiritisme had afgezworen, de rechte man van een zaak, die hem zeer aan 't hart lag. — 't Kwam tot een lang onderhoud, waarbij hij mij mededeelde, dat de overleden graaf sinds vele jaren het enfant terrible der heele familie was geweest, 't Plotselinge slot van zijn onrustig leven was voor hen bijna een verlossing. Nu zou men echter om alles ter wereld geen litterair naspel willen. Ik stelde den graaf gerust. Hoewel ik persoonlijk belang stelde in enkele dingen uit het archief, gaf ik toch, ten slotte, als mijn meening, dat men de wetenschap den besten dienst zou bewijzen, door het geheel te vernietigen. Oprecht verheugd vroeg nu de graaf mij, nog eenigen tijd zijn gast op 't slot te zijn, om alle papieren grondig te onderzoeken, en ze daarna öf mee te nemen, óf onmiddelijk te vernietigen.

't Waren ernstige, eenzame dagen van arbeid op mijn kamer. Stuk voor stuk ging de gansche voorgeschiedenis, zoowel als de geschiedenis zelf der groote tragedie, wier einde ik bijna met mijn hartebloed betaald had, aan mij voorbij, — naakt, zonder betoovering of poëzie, m de grauwe stemming van nuchter verstandsoverwegen, 't Was een vreeselijke boete, en langen tijd voelde ik alleen de zwaarte, niet de loutering. De aanteekeningen van den graaf kende ik voor het grootste deel. Mij interesseerde alleen Lilly's voorgeschiedenis, en daaromtrent vond ik in oude brieven aanknoopingspunten genoeg. Inplaats van het sprookje, dat zij den graaf had wijs gemaakt, kwam een bittere levensroman tevoorschijn. Er was zelfs een brokstuk eener levensbeschrijving van Lilly's eigen hand, dat mij echter den indruk gaf van een nieuw leugennet, door ijdelheid gespannen. Waarschijnlijk echter was aan dit plan het bewaren van veel documenten uit Lilly's werkelijk leven te danken, die de onopgesmukte waarheid gaven.

Lilly was absoluut geen Amerikaansche geweest, maar een goede Duitsche; de gebroken spraak, die haar zoo troed stond, was slechts een mom. En deze bedriegelijke mascarade, wier doel niet eens duidelijk was, kon als een voorbeeld dienen voor de tooneelspelkunst, waarmede ze ons bedrogen had. Lilly was bijna tien jaar ouder, dan zij opgegeven had, haar leven was van jongsaf zoo bewogen mogelijk geweest. Kunstrijdster, koorddanseres, circusdame, daarna vele jaren van beschaving, van op-

Sluiten