Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat doen, omdat het zeker iets kostbaars is, wat zij den mensch niet gunnen. Daarom neemt dezelfde ook aan, dat de dieren, als zij geneeskundige kruiden gebruiken, er voor zorgen, dat de mensch niet kan toekijken, daar zij hem niet gunnen, dat hij op de hoogte komt van de weldadige werking dier kruiden. Eene echt Romeinsche gevolgtrekking! Daar komt nog bij, dat men dikwijls onverwacht kostbare steenen onder de oppervlakte der aarde vindt, en dikwijls ook formaties van merkwaardige gedaante, zooals de bliksembuizen in het zand. Het vermoeden lag dus voor de hand, dat men te doen had met de bewuste stof, die ten gevolge van de begraving hard geworden was.

Neen, de juiste oorzaak moet gezocht worden in het ellendige egoisme, dat bijna altijd den doorslag geeft. Het wild, dat door genoemde roofdieren wordt vervolgd, bezit bijna zonder uitzondering een voortreffelijken neus, het zoude de onbedekte uitwerpselen reeds op grooten afstand speuren en de plaats waar het de bewijzen van de aanwezigheid zijner vijanden bemerkt, zeer spoedig verlaten. Het doel van hun schijnbaar vreemd gedrag is dus om dit te beletten.

De meest verbreide meening spreekt in zoodanige gevallen eveneens van overgeërfde gewoonten. Uit den aard der zaak zijn die hier wel in het spel. Toch meende ik, dat men de bureaucratische neigingen streng moet onderscheiden van de overige geërfde gewoonten, en wel op de volgende gronden. Als een jonge jachthond het eerste spoor volgt, dat hij van een haas ontdekt, dan hebben wij te doen met eene overgeërfde gewoonte, maar niet met een geval van bureaucratie. Immers zijne handeling is absoluut verstandig. Doch wanneer de hond zich op de canapé of op den stoel omdraait voordat hij gaat liggen, hoewel op die plekken geen gras groeit, en ook niets behoeft te worden neergedrukt, dan hebben wij niet alleen te doen met eene overgeërfde gewoonte, maar is er ook eene handeling naar een bepaald schema in het spel, die hier niet het

Sluiten