Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minste doel heeft. Het verschil is dus van groote beteekenis en niet te loochenen. Dat de bureaucratie in den bovengenoemden zin eene groote rol speelt in het leven der dieren, zal uit het volgende blijken.

Gevallen van bureaucratische handelingen in

de dierenwereld.

Men kan dikwijls de meest krasse uitdrukkingen vernemen over de domheid der dieren, en die uitdrukkingen aldus hooren motiveeren. Zooals wij reeds zooeven opmerkten, wordt er op gewezen, dat niet alleen motten zich in het licht werpen, maar dat ook paarden en schapen hunne redding uit brandgevaar dikwijls daardoor moeilijk maken, dat zij als razend weder terug ijlen naar den brandenden stal, waaruit zij niet dan met de grootste moeite zijn gered. Ik voor mij kan daaruit op grond van hetgeen wij in de volgende afdeeling zullen zien, niet eene zoo bovenmatige domheid zien, doch zie in die handeling een typisch geval van bureaucratie. Voor de mot is het licht waarschijnlijk het teeken des hemels, dat ze noopt, het enge poppenomhulsel te verlaten en zich naar het nieuwe leven in den zonneglans te wenden. Dat zij zich nu in het kunstlicht door dezelfde handelwijze den dood berokkent, is daarom niet te verwonderen, daar in de natuucgeen ander kunstlicht voorkomt. Evenzoo is voor de vogels, die des nachts rondtrekken, het daglicht waarschijnlijk een wegwijzer. Dat zij zich thans aan het verderf prijsgeven, nadat de menschen vuurtorens hebben gebouwd, als zij op het licht dier torens afvliegen, is wel tragisch, doch op denzelfden grond geen bewijs van een gebrekkig verstand. Paarden en schapen weten, dat zij het best in den stal zijn opgeborgen en ijlen daarheen, zelfs wanneer het dak, dat hen anders beschermt, hun onder de oogenblikkelijke omstandigheden ten verderve strekt.

Ook het bang zijn der paarden wordt eveneens gedeeltelijk

Sluiten