Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een of ander wijst, dan wanneer hij eene versnapering heeft gevonden en daarop met klokkende geluiden zijn harem er bij roept. De hond heeft minstens een half dozijn geluiden, om zijne verschillende gewaarwordingen uit te drukken. Als ik bij een oom van mij op bezoek kom, dien ik dikwijls opzoek, begint zijn hond woedend te blaffen, omdat hij gelooft, dat ik een vreemdeling ben. Nauwelijks echter merkt hij op, dat ik het ben, of zijn geblaf verandert plotseling van karakter — hij blaft nog wel, maar in een veel hoogeren toon, die blijkbaar uiting geeft aan zijne vreugde.

Reeds in vroegere eeuwen schreef een jong predikant een boek over de taal der ganzen, waarin hij uitweidde over de beteekenis der verschillende geluiden, en daarop het licht liet vallen.

Garner heeft dus op zich zelf niets nieuws ontdekt. Zijne onmiskenbare verdienste bestaat daarin, dat hij bij het spreken met de apen voor het eerst mikrofoon en phonograaf heeft gebruikt. Daardoor heeft hij onweerlegbaar aangetoond, dat de apen inderdaad de tonen verstaan en zich niet, zooals twijfelaars tot dien tijd aannamen, richtten naar de gebaren en gelaatsuitdrukking van den mensch.

Daar het dikwijls geschiedt, dat uitvinders en ontdekkers niet de eer en den roem genieten van hunne ontdekking, daar anderen hunne denkbeelden uitwerkten en met ongeëvenaarde reclame als eigen werk ter markt brachten, willen wij ook hier er met nadruk op wijzen, dat b.v. de voortreffelijke zoöloog, Joh. v. Fischer, reeds voor tientallen van jaren zich zeer in bijzonderheden heeft bezig gehouden met de apentaal en daarover berichten heeft gepubliceerd. Hoe sterk hij doordrongen was van het besef van de juistheid zijner denkbeelden, kunnen wij hieruit nagaan, dat hij, toen in het jaar 1877 het Berlijnsche aquarium in het bezit was gekomen van een jongen gorilla, waaraan de naam van M'Pungu was gegeven, zich

Sluiten