Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. Fischer laat er zich niet over uit, waarom hij door den aap niet is verstaan. Alleen constateert hij het feit, dat de proef totaal is mislukt. Doch uit de geheele beschrijving volgt, dat hij zelf zeer ontgoocheld is.

Ik zal nu eene poging wagen, om den weiwillenden lezer eene verklaring te geven, waarom het zeer natuurlijk en volkomen logisch was, dat het onderhoud moest mislukken.

Bij welke dieren zal zich eene taal ontwikkelen ? Ontegenzeggelijk alleen bij die, welke in troepen plegen te leven, zooals wilde honden, paarden, runderen, duiven, pelikanen enz. Ook de meeste apen leven in troepen en hebben dus geluiden noodig, om elkander te waarschuwen, elkander tot eene gemeenschappelijke handeling aan te sporen of iets dergelijks. Leeft nu de gorilla ook in troepen ?

Hoe weinig wij ook weten van de levenswijze van die vreemde wezens, zoo veel staat ontegenzeggelijk vast, dat zij nooit in troepen leven. Evenals de leeuw, de tijger, de beer enz. leeft hij steeds alleen, dus hoogstens met wijfje en jongen te zamen. Ik beroep mij hierbij op de volgende autoriteiten.

R. Meyer schrijft in zijne verhandeling over den gorilla :

De gorilla leeft niet in troepen, maar in families.

Huxlei bevestigt de mededeelingen van Savage en Ford, die beiden uitdrukkelijk doen uitkomen, dat de gorilla steeds op zich zelf leeft.

R. Owen zegt in aansluiting met du Chaillu : De gorilla is geen dier, dat in troepen leeft.

De eerste Europeaan, van wien men kan aantoonen, dat hij gorilla's in de wildernis heeft waargenomen, en met eigen hand heeft gedood, is Koppenfels. Hij bevestigt een aantal der mededeelingen, die door anderen, voornamelijk door Reade, gedaan zijn, doch die alleen op overlevering berusten, en vult die mededeelingen aan uit zijne eigen ervaringen. Hij schrijft o. a.

„Hoe ongeloofelijk het ook moge klinken, toch kan ik ver-

Sluiten