Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekeren, dat zelfs onder de woudbewoners, die liefhebbers zijn van de jacht, nauwelijks een derde deel gevonden wordt, die ooit een gorilla in de wildernis hebben te zien gekregen. De gorilla leeft in den engeren familiekring, en leidt wegens het groote verbruik van voedsel een nomadenleven, terwijl hij blijft overnachten op die plaats, waar hij zich bij het invallen der duisternis juist bevindt."

Voor drie jaar was in de tentoonstelling van geweien te Berlijn een mannelijke gorilla te zien, die in het binnenland van Kamerun was geschoten; de gelukkige schutter was een Duitscher, Hans Paschen uit Schwerin. In de beschrijving, die er bij gegeven was, stond: Terwijl de chimpansee, die nauw met den gorilla verwant is, bij troepen huist in de nabijheid van kleine steppen, leeft de gorilla volgens de mededeelingen der inboorlingen op zich zelf of met zijne familie in de duistere schemering van het ondoordringbare oerwoud".

Het is dus boven allen twijfel verheven, dat de gorilla op zich zelf leeft. Het is nu een zeer natuurlijk verschijnsel, dat zich bij de op zich zelf levende dieren geen taal kan ontwikkelen. — Waartoe zou het dier verschillende klanken tot zijne beschikking hebben, als het er toch geen gebruik van kan maken ?

Het valt niet te loochenen, dat de gorilla in lichamelijke eigenschappen zeer veel overeenkomst heeft met den mensch. Maar tusschen die beiden bestaat toch de niet te overbruggen klove, dat de eerste alleen leeft, de ander sociaal, zoodat de mensch eene taal noodig heeft, de gorilla echter niet.

Als v. Fischer zich rekenschap had gegeven van dat verschil, dan zou hij het zeer natuurlijk hebben gevpnden, dat M'Pungu hem niet verstond, en zou hij niet als iets merkwaardigs geschreven hebben, wat wij reeds boven hebben aangehaald: „Hij zag mij verwonderd aan en scheen in mijne pogingen niets te zien dan een zinneloos gemompel en het trekken van

Sluiten