Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, zooals leeuwen, tijgers, luipaarden, jaguars, beren enz., is van algemeene bekendheid. Het ligt voor de hand, dat men de oorzaken onderzoekt, waaruit dat verschil kan worden verklaard. En eene juiste uiteenzetting en motiveering van die oorzaken kan daarom tot zoo vruchtbare resultaten leiden, omdat daarin eene aanwijzing gelegen is, waarom de mensch sociaal leeft en niet geïsoleerd.

De meeste natuuronderzoekers stellen zich er mede tevreden, nauwkeurig rekenschap te geven van het verschil in levenswijze. Slechts zeer zelden wordt eene schuchtere poging beproefd, daarvoor eene verklaring te geven. Zoo heeft Espinas l) het verschijnsel daaruit trachten te verklaren, dat de op zich zelf levende dieren, zooals b. v. de gorilla, te veel eten. Het is merkwaardig, dat ook de reeds zooeven genoemde Hugo von Koppenfels, die naar West-Afrika trok, om op de grootste apensoort jacht te maken, dezelfde verklaring gaf. Het is des te merkwaardiger, omdat de eerste gorilla, dien Koppenfels doodde, het hoofd van een gezin was, dat uit vader, moeder en twee kinderen van een en van zes jaar bestond. Was het inderdaad een overwegend argument, dat de gorilla op zich zelf leeft omdat hij zooveel eet, dan is het niet te verklaren, waarom hij niet, zooals zooveel mannetjes, zijne familie verlaat. Want één gorilla vindt toch overal gemakkelijker voedsel dan vier. Als men tegen Koppenfels die bedenking had gemaakt, dan zou hij zeer terecht hebben geantwoord : Als de vader van het gorillagezin zóó handelde, dan zou in betrekkelijk korten tijd wijfje en jongen een buit worden van den luipaard, den heftigsten vijand der apen; immers alleen het volwassen mannetje is in staat, den bloeddorstigen roover te dooden, als deze een aanval waagt op zijne familie. Hiermede is in volmaakte overeenstemming, wat Koppenfels mededeelt over de nachtrust van

1) In zijn bekend werk: „Die Tierischen Gesellschaften".

Sluiten