Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chimpansee, dan wel van eene soort, die zoo sterk was als de gorilla. Wij kunnen dus niet uitmaken, of de mensch grooter en sterker geworden is dan zijne voorvaderen, dan wel kleiner en zwakker. Wij moeten echter in het oog houden, dat een dier, dat groot, sterk en woest is, en dat zich dus evenals de gorilla tegen iederen vijand kan verdedigen, waarschijnlijk niet sociaal zou geworden zijn."

De drang tot zelfbehoud, en voor de plantenetende dieren en ook den mensch, de strijd tegen roofdieren en tegen de elementen, zijn dus in het wezen der zaak factoren, die geleid hebben tot het stichten van staten. Geen mensch en ook geen dier gehoorzaamt gaarne. Als hij niettemin het hoofd van den staat gehoorzaamt, dan kan hij daartoe alleen geleid zijn door zucht tot zelfbehoud.

Hieruit kunnen ook een aantal handelingen der dieren verklaard worden, die anders moeilijk te begrijpen zijn.

Van de leeuwen werd reeds door de ouden algemeen beweerd, dat zij alleen bij paren leven. Hoe verbaasd was men dus, toen in de steppe van Afrika het koninklijke roofdier in groote troepen werd gevonden.

En toch is de oorzaak dier schijnbare tegenstrijdigheid zoo duidelijk mogelijk. Tot nu toe kenden wij alleen den Atlasleeuw wat nauwkeuriger, die in woudrijke streken, en wel voornamelijk in de nabijheid van de oevers der stroomen op zijn buit loert. Hier, voldoende beschermd door het dichte woud, vindt hij als sluipend roofdier, ook op zich zelf levend, voldoende voedsel. Geheel anders is dit het geval, als hij komt aansluipen in de open steppe. Hier bestaat voor den leeuw slechts de keus, te verhongeren of zich in troepen te vereenigen. Daar hij niet onder den invloed staat van gedachten aan zelfmoord, kiest hij het laatste.

Dezelfde reden zal er ook wel zijn voor het merkwaardige verschijnsel, dat er in de dierenwereld goede en slechte

Sluiten