Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als daarentegen apen gewonde of gedoode makkers wegdragen, is dit volstrekt geen bewijs van bewonderenswaardige intelligentie — immers waarmede zouden de andere diersoorten hetzelfde kunnen volbrengen ?

Doch laat ons nu hooren, wat de reeds vroeger (blz. 30) genoemde criticus verder mededeelt: „Ook de hooger georganiseerde huisgenooten van den mensch, namelijk de hond en de kat, hebben in den laatsten tijd veel moeten inboeten van hunne reputatie als bijzonder intelligente wezens. Wij zijn geneigd, juist die dieren de drie voornaamste werkzaamheden der ziel, het denken, gevoelen en willen, in eene veel grootere mate toe te schrijven dan inderdaad te rechtvaardigen schijnt. Het zijn in den laatsten tijd de Engelschman Thorndike en de Franschen Vaschide en Roussette, die door jarenlange proeven, genomen op een groot aantal katten en honden, de psychische processen bij de handelingen van die dieren hebben trachten op te sporen.

De proeven werden door deze onderzoekers grootendeels genomen onder gebruikmaking van kooien, die op zeer verschillende wijzen konden worden afgesloten, en die door bepaalde bewegingen moesten worden geopend, zooals b.v. door het trekken aan een ring, het verschuiven van een grendel, het drukken op een knop of het optillen van een knip. Het bleek bij die proeven, waarover uitgebreide reeksen van waarnemingen en gegevens ter onzer beschikking staan, dat het overleg en de vindingrijkheid der dieren, die voor die proeven gebruikt werden, zeer gering was. Wel was het ongetwijfeld waar, dat de meeste dieren ook meer ingewikkelde sloten leerden openen. Uit de experimenten bleek echter, hoe zuiver mechanisch dit alles werd aangeleerd.

Een onderzoeker der oude school zou zich den gedachtengang van een kat, die opgesloten is en hare kooi opent, aldus hebben voorgesteld : De kat krijgt eerst een indruk van het inwendige

Sluiten