is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een proef zóó genomen, dat de ring aan de deur eerst dicht boven den grond en daarna een eind hooger werd vastgemaakt. Bij die proef zocht de hond eerst op de oude plaats, greep toen echter naar den hooger aangebrachten ring en opende de deur; hij had echter zeven minuten noodig om de deur te openen, als de ring hoog was aangebracht, terwijl hij in den eersten stand de deur binnen vijf seconden kon openen.

Blijkt het dus uit die proeven, dat het verstandsleven van onze huisdieren tamelijk laag staat, toch moet erkend worden, dat zij quantitatief heel wat kunnen volbrengen. Zeer jonge katten, nog slechts enkele weken oud, leerden betrekkelijk zeer spoedig, den uitgang te vinden uit een klein doolhof, waarin het op 23 verschillende wijzen mogelijk was te verdwalen. De jonge dieren waren dus reeds in staat, 23 bepaalde associaties van ideeën voor een bepaald doel vast te houden. Onder zoodanige omstandigheden wordt het begrijpelijk, hoe het mogelijk is, dat gedresseerde dieren somtijds de meest wonderbaarlijke kunsten kunnen volbrengen, al neemt men ook aan, dat daarbij niet het verstand eene rol speelt, maar eene instinctmatige, op het geheugen berustende herhaling van wat de dieren hebben geleerd".

Dan volgen een aantal voorbeelden, hoe onze huisdieren aan bepaalde woorden ook bepaalde begrippen verbinden. Ieder, die een hond bezit, weet, dat men slechts het woord stok of zweep behoeft te gebruiken, om zijn hond er toe te brengen den staart tusschen de beenen te nemen, en dat omgekeerd het woord vleesch of koek hem vroolijk en dartel doet opspringen.

Kunnen wij ons vereenigen met de gevolgtrekkingen, door den vernuftigen schrijver uit bovengenoemde proeven afgeleid ? Naar mijne meening volstrekt niet.

Het is in de eerste plaats merkwaardig, dat iemand over dieren schrijft, zonder te weten, dat zij — evenals dit met alle natuurvolken het geval is — plaatszin bezitten. Wij komen