Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Darwin merkt volkomen terecht op, dat de vogels zeer zeker het eigendomsbegrip kennen, waar het hunne nesten geldt. Men kan deze stelling zonder eenig bezwaar uitbreiden en toepassen op alle hooger georganiseerde dieren, die hunne verblijfplaats niet dan met groote inspanning hebben kunnen in orde brengen, b.v. door graven, zooals de dashond, het konijn, enz. Bij vogels is het een bekend feit, dat zij geen moeite ontzien, waar het geldt, zich zoo huiselijk mogelijk in te richten. Men mag dus reeds van te voren aannemen, dat bij hen evenals bij de menschen een voortdurende strijd zal geleverd worden om het nest, dat het gunstigst gelegen is, of om het plekje in de zon. Immers juist bij de keuze van een nest spelen oogenschijnlijk een groot aantal omstandigheden een belangrijke rol. Zoo is onder andere zeker het gevaar voor menschen en andere vijanden bij op verschillende plaatsen gelegen nesten niet overal hetzelfde. Zoo ook kan de beschutting tegen regen en andere natuurverschijnselen niet overal dezelfde zijn enz. Dat de vogels bewust zijn van die verschillen, blijkt wel hieruit, dat onder de meest verschillende soorten van vogels de heftigste gevechten worden geleverd. Bij Brehm lezen wij de volgende beschrijving: „In het venster van den zolder boven mijn studeerkamer bevindt zich een spreeuwennest, dat door zijn gunstige ligging voortdurend wordt bewoond, nu eens door spreeuwen, dan weer door musschen en des zomers door muurzwaluwen. Tegenover de musschen blijven de spreeuwen steeds overwinnaars, maar dit is tegenover de zwaluwen niet het geval. Deze laten zich door niets afschrikken, om van het nest, waar het spreeuwenwijfje aan het broeden is, bij hun aankomst bezit te nemen. Als ik niet tusschenbeide kwam, zouden de broedende spreeuwen telkens na heftigen, langdurigen strijd verjaagd worden, l)

Het is dus een feit, dat dieren van verschillende soort

1) Deel IV bl. 401.

Sluiten