Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in beslag nemen, door zijn instinct tot de volgende redeneering wordt geleid : Voor mijne voeding heb ik een gebied noodig van eene bepaalde grootte; ik moet daarom ieder ander daaruit verdrijven; immers voor meer monden is het niet toereikend. Bovendien zou ik mij een onnoodige moeite en last op den hals halen, want als kort te voren een ander het gebied reeds afgegraafd of liever van rupsen bevrijd heeft, dan ligt het voor de hand, dat ik tevergeefs op een aantal boomen naar voedsel zou zoeken. Het begrip van vrije mededinging valt dus tot nu toe bij de dieren nog niet in goede aarde.

Dat dit inderdaad het geval is, daarvoor spreken de volgende omstandigheden. Indien er door de eene of andere omstandigheid een buitengewone overvloed van voedsel is, b.v. als er een rupsenplaag is, dan leven zelfs die dieren vreedzaam bij elkander, die elkander anders heftig bestrijden — daar er genoeg voedsel is. Omgekeerd blijkt ook het volgende : Dikwijls wordt met de grootst mogelijke verbazing verhaald, dat vogels die eveneens de heiligheid van hun gebied gehandhaafd willen zien, zooals onder andere de roofvogels, hunne jongen met de grootste liefde groot brengen, doch deze, zoodra zij volwassen zijn en zichzelf kunnen onderhouden, niet alleen uit het nest, maar zelfs uit hun gebied verjagen. Dit oppervlakkig zoo vreemde verschijnsel kan op de hier ontvouwde gronden zeer gemakkelijk worden verklaard. De ouders worden door hun instinct er toe geleid, voor de jongen te zorgen, zoolang zij nog hulpbehoevend zijn. Doch zoodra deze zelfstandig geworden zijn, zijn zij concurrenten en moeten zij dus volgens de grondbeginselen, die tegenover concurrenten gelden, uit hun gebied verjaagd worden.

Van die dieren, waarvan het uitdrukkelijk wordt op den voorgrond gesteld, dat zij hun gebied voor geen ander dier toegankelijk stellen, noemen wij behalve de reeds genoemde roofvogels en den koekoek : den kraanvogel, den patrijs, den vink en van de zoogdieren den dingo, eene hondensoort uit

Sluiten