is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speurders worden aangetroffen. Evenzoo komen er volgens de mededeelingen van den Barsoi-club te Berlijn hazewinden voor, die een beteren reukzin hebben dan gewoonlijk het geval is.

Ik erken, dat dit het geval kan zijn. Wat ik echter loochen, is alleen het feit — en daarin ligt juist het zwaartepunt mijner theorie — dat herders en hazewindhonden met uitnemenden reukzin bovendien nog voortreffelijke oogen bezitten.

De dirigeerende officier van gezondheid Dr. Fabricius prijst dien jager gelukkig, wiens hond zoowel goed kan zien als goed kan ruiken. Volkomen hiermede in strijd is de meening van een ouden houtvester, met wien ik over dit onderwerp sprak, en die instinctmatig de juistheid voelde van de door mij gegeven grondstelling. Hij toch verklaarde steeds met den meesten nadruk: „Spreek mij niet van een hond, die goed kan zien." Hij toch wist door langdurige ervaring, dat het gezichtsvermogen zich alleen ontwikkelt ten koste van het reukorgaan.

In het volgende zullen nog andere bewijzen worden aangehaald voor de juistheid mijner theorie.

Dieren, die over dag zien en dieren die des nachts zien.

Dieren, wier voornaamste zintuig het gehoor,

andere wier voornaamste zintuig het gevoel is.

Als een zoo beroemd dichter als Schiller, wien men volstrekt geen inzicht ontzeggen kan in het leven der dierenwereld, niet alleen de doggen laat grommen tegen nagemaakte draken, maar ook behalve tallooze andere onjuistheden Melchthal de woorden in den mond legt:

O, eene eedle gave Gods is 't Licht der oogen. Al wat geschapen is,

Leeft van het licht, 't zij dier 't zij menschenkind,

Ja zelfs de plant keert vroolijk zich naar 't licht.

en dat vers nog steeds aangehaald wordt als eene onweder-