Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De gevolgen van den afwijkenden bouw der zintuigen.

Waarom zijn de roofdieren bang voor vuur ?

Nadat ik, naar ik hoop, op overtuigende wijze heb aangetoond, dat de bouw der zintuigen bij de dieren veelal afwijkt van dien der menschen, moeten eenige gevolgen besproken worden, die daaruit voortvloeien. Ik ben, zooals ik reeds meermalen nadrukkelijk opmerkte, van meening, dat een aantal handelingen, die ons merkwaardig of onverstandig voorkomen, dit volstrekt niet zijn, als zij beschouwd worden van het standpunt der zintuigen bij de dieren.

Wij zullen, wat natuurlijk practisch is, met het eenvoudigste beginnen, en onze beschouwingen vastknoopen aan het reeds vroeger besproken verschil tusschen dieren, die bij dag of die welke des nachts zien. Daardoor zullen wij reeds dadelijk de belangrijke vraag kunnen oplossen, waarom roofdieren bang zijn voor vuur. i)

In streken, die rijk zijn aan roofdieren, beschermen de reizigers zich daardoor tegen een overval gedurende den nacht, dat zij een helder brandend vuur aansteken. Dit is door de ervaring zóó proefhoudend gebleken, dat wij ons daarover in het geheel niet meer verwonderen. En toch zou men moeten meenen, dat de natuuronderzoekers met de grootste inspan-

1) Zie ook Hamburger Nachrichten 1902 No. 52 en 1903 No. I.

Sluiten