Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is mijne verklaring juist, dan moeten ook andere dieren met een zwak gezichtsvermogen zich door lappen laten insluiten. De weerbare plantenetende dieren zijn natuurlijk uitgesloten (blz. 48) daar deze in het vertrouwen op hunne kracht zich niet laten overbluffen door dergelijke kunstgrepen. Buffels maken dus eene uitzondering. Inderdaad werd er dan ook op gewezen, dat het gebruik van lappen ook bij hazen practisch blijkt te zijn. Ik schreef hierover vroeger het volgende : 1)

„Niet lang geleden heeft Robert Menz er opmerkzaam op gemaakt, dat ook hazen zich door lappen laten verschalken, doch er mag dan geen windstilte zijn, maar de witte vaantjes moeten in den wind wapperen.

Daar ik voor eenigen tijd geschreven heb over de oorzaak, waarom het wild bang is voor lappen, was deze mededeeling voor mij eene nieuwe bevestiging van de juistheid mijner opvatting.

Het zwakke gezicht der dieren met goed ontwikkeld reukorgaan is namelijk de reden, dat zij bij het zien van een nieuw voorwerp er voor zorgen, niet er mede in aanraking te komen, maar een pad kiezen, waarbij zij voor de onbekende verschijning uit den weg gaan.

Is de hier gegeven oorzaak juist, dan kan men dieren met goed ontwikkelde gezichtsorganen, zooals de wilde kat, den los, de giraffe, de apen enz. niet door lappen verschalken, daar deze bij nieuw aangebrachte voorwerpen hoogstens bevreesd kunnen zijn, dat zij met een verborgen valstrik te doen hebben. De onschadelijkheid der lappen op zichzelf is hun volkomen duidelijk. Inderdaad laten zich ook bijvoorbeeld apen niet door de anders gebruikelijke middelen weerhouden, de te velde staande vruchten te plunderen, terwijl olifanten door diezelfde middelen worden afgeschrikt.

Zwakke oogen zullen uit den aard der zaak het eerst alle blinkende en zich bewegende voorwerpen waarnemen. Het is 1) Tag, No. 91, 24 Februari 1903.

Sluiten