Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITWEIDING.

Het verschil in uitwerking van verschillende factoren

in de natuur op dieren, wier hoofdorgaan de neus is.

Daar ik het van groot belang acht, dat ook eenvoudige lieden uit het volk, waaronder dikwijls de beste waarnemers der natuur gevonden worden, dit geschrift lezen, heb ik er van afgezien, eerst, zooals logischer zoude zijn, alle theoretische vraagstukken te behandelen en dan de practische vraagstukken onder handen te nemen. Ik was bevreesd bij eene zoodanige verdeeling veel lezers af te schrikken. Het is daarom, dat ik thans een reeks van omstandigheden vermeld, die bij eene natuurlijke volgorde reeds vroeger hadden moeten worden behandeld.

De moeilijkheid, om eene juiste opvatting der vraagstukken te verkrijgen, bestaat vooral hierin, dat de meeste menschen niet in staat zijn zich in den toestand te verplaatsen als ware bij hen de reuk het voornaamste zintuig, dus als hadden zij zwakke oogen, doch een voortreffelijken reuk.

Doch men moet nog een stap verder gaan en zich van het volgende rekenschap geven :

Welke omstandigheden hebben wel invloed op dieren, die de oogen tot hoofdorgaan hebben, en geen invloed op die, welke den neus tot hoofdorgaan hebben — en omgekeerd? Het schijnt voor den gemiddelden mensch iets onmogelijks te zijn, zich daarvan rekenschap te geven.

Sluiten