Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakten, volgens Sparrmann l), de Hottentotten vroeger jonge nijlpaarden tam. Tot mijne verbazing zag ik later, dat reeds de oude Romeinen die handelwijze kenden. Bij Columella worden namelijk de volgende voorschriften gegeven voor het temmen van een wilden stier: „Als het dier weer in den stal komt, dan-wordt het zóó stijf gebonden, dat het den kop niet kan bewegen. Daarop nadert men het dier van voren, wrijft het eerst over den neus, opdat het zich aan menschen gewent" enz. Evenzoo kan daaruit verklaard worden het volgende oude Duitsche gezegde: Als men varkens, zoodra zij over den drempel der deur gevoerd worden, over den kouseband der huisvrouw of over de schort der dienstmaagd laat stappen, dan komen zij geregeld tehuis.

Ter bevestiging dier theorie van Jager zou ik nog kunnen aanvoeren, dat omgekeerd neusdieren, die in vrijen toestand leven, een jong verstooten of dooden, dat door een mensch is aangegrepen. Zoo vertelde mij een bekende, die een groot dierenvriend is, de volgende gebeurtenis :

Hij lag eens in het bosch, toen een wilde zeug met jonge wilde zwijnen voorbijtrok. Één der diertjes kwam zóó dicht langs hem heen, dat hij geen weerstand kon bieden aan de verleiding, het diertje beetpakte en daarmede op een boom klom. Daar de moeder hem echter geen oogenblik met rust liet, bleef er voor hem niets anders over dan het diertje weder naar beneden te werpen. De moeder berook het van alle kanten en — doodde het.

Dat dit verhaal volkomen geloofwaardig is, blijkt onder andere hieruit, dat andere natuuronderzoekers dergelijke feiten mededeelen. Ik wil mij hier alleen beroepen op het door Brehm medegedeelde feit, hoe een kalf van een wisent door zijn eigen moeder is gedood (blz. 143).

1) Brehm, derde druk, Deel III, blz. 550.

Sluiten