Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen iedere overrompeling, door middel van een groot aantal uitgezette wachtposten. Dit ambt wordt zonder eenige uitzondering steeds waargenomen door oude ganzen, met groote ervaring, die met hoog opgestoken hals, met onvermoeibare waakzaamheid de geheele omgeving, hemel en aarde, met de oogeg doorzoeken, om zich te overtuigen, of er ook een vijand nadert, en die bij hunne bewaking ten krachtigste worden gesteund door hunnen uitstekenden reuk en hun goed gehoor. Bij het geringste teekèn geven zij onmiddellijk het eigenaardige, sissende signaal ter waarschuwing; alle halzen van de troep, die zooeven nog met het zoeken van voedsel bezig was, worden gerekt, en in het volgende oogenblik stijgen de slimme vogels hoog omhoog, om met groote snelheid weg te vliegen en meestal zelfs buiten schot op groote afstanden neer te strijken.

Die groote voorzichtigheid is beide soorten eigen, die bij ons als trekvogels voorkomen, en wel aan de wilde gans (anser ctnereus) waarvan onze tamme gans afstamt, en de akkergans (anser sege• tum), die reeds in het einde der maand Februari of in het begin van Maart bij ons neerstrijkt op haren terugtocht uit de zuidelijker gelegen winterkwartieren in groote vluchten optrekkend in den bekenden vorm van een driehoek, en die door de boeren zeer gevreesd wordt, daar zij de weiden vernielt door het uittrekken der planten, en ook in het wintergraan groote verwoesting aanricht; ook zijne bijtende uitwerpselen zijn zeer nadeelig voor het veld. Hoe goed ontwikkeld daarbij de opmerkingsgave is van dat wilde gevogelte, blijkt uit het feit, dat zij bij het verschijnen van den jager, die hun inderdaad gevaar brengt, zich reeds zeer vroeg hoog in de lucht tot op een grooten afstand verwijderen, terwijl zij voor den boer, die ze van den akker tracht te verjagen, niet zoo snel vluchten, en als zij eindelijk voor hem wijken, weder in zijne onmiddellijke nabijheid neerkomen en verder azen. Beide soorten van wilde ganzen moeten, hoewel zij goede zwemmers en duikers

Sluiten