Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, in het algemeen meer beschouwd worden als land- dan als watervogels, want al broeden beide in ondiepe moerassen en poelen, toch zoeken zij, daar zij niet zooals de eenden en zwanen op den bodem van het water naar voedsel zoeken, en niet zooals deze het voorste gedeelte van het lichaam onderdompelen, hun voedsel hoofdzakelijk op het land. Daarenboven is de kleine akkergans een geprononceerd noordelijke vogel, die alleen in den herfst en in de lente bij ons gastrollen vervult, terwijl de wilde gans vroeger bij ons inheemsch was, maar ten gevolge der toenemende cultuur, het droogleggen van moerassen enz., steeds meer naar het noorden wordt teruggedrongen.

In ieder geval is de wilde gans een zeer merkwaardige vogel, en men kan het geen echten jager ten kwade duiden, dat hij niettegenstaande voortdurend herhaalde, mislukte pogingen, telkens weder de poging waagt, ze te naderen; immers hoe moeilijk de jacht is, des te grooter is de vreugd voor den jager, als hij eindelijk een gunstig resultaat bereikt. En er is in Duitschland geen enkele soort van wild, waarop meer lood wordt verschoten zonder eenig nut, dan juist op die even snelle als wantrouwende vogels. Wat al pogingen worden er niet in het werk gesteld, om ze te lokken of te naderen, totdat zij binnen schot komen. Het laatste geeft, ten minste bij jonge vogels, nog de grootste kans om te gelukken, doch men moet het niet probeeren met het zoo dikwijls aanbevolen middel, om zich voortdurend in een kring om het wild heen te bewegen, waardoor het wild gemakkelijk wantrouwend wordt — waarschijnlijk doordat het zeker van één kant voortdurend den jager speurt — en spoedig wegvliegt. Het beste is nog, bij gunstigen wind met een eenvoudigen boerenwagen de troep rechtuit te naderen als zij bezig is voedsel te zoeken, en van uit de verte schoten te lossen op de vogels, als zij zich verwijderen. Heeft men twee geweren tot zijne beschikking, dan kan men misschien wel van alle loopen gebruik maken, want niet zelden worden de vogels door de

Sluiten