Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene „onuitputtelijke hoeveelheid" stof. Het is immers van algemeene bekendheid, dat men met een fleschje odeur, waarvan men slechts druppelsgewijze gebruik maakt, tallooze voorwerpen kan besprenkelen. Daarbij komt, dat honden aan het lichaam niet zweeten, en zij in de vrije natuur al het vocht, dat zij kwijt raken, bijna steeds door drinken kunnen aanvullen.

Men lache dus niet om eene handelwijze, die voor de dieren van zoo ernstige beteekenis is, zooals trouwens ook uit hunne ernstige gelaatsuitdrukking blijkt. Men houde ook in het oog, dat al vervult onze staatsposterij op onverbeterlijke wijze hare taak, zij toch niet in concurrentie kan treden met die natuurlijke postverbinding, die noch porto's noch brievenbussen kent, en ook geen verschil maakt in den aard van het correspondentiemiddel, al heeft men alleen met „drukwerk" te maken.

Waarom blaft de mops tegen de maan ?

Dat glinsterende voorwerpen grooten indruk maken op oogdieren, is van algemeene bekendheid. Raven, eksters enz. hebben dikwijls gouden ringen en andere oogverblindende voorwerpen gestolen. Van neusdieren heeft men zoo iets nog nooit gehoord.

Dat ook de apen als oogdieren voorliefde hebben voor uniformen, schilderijen, spiegels enz. werd reeds vroeger vermeld.

Daar nu de mensch als oogdier tallooze voorwerpen gebruikt, die alleen beteekenis hebben voor een dier met scherpe oogen, zoo is hij geneigd, dieren, die hiervoor gevoel hebben, voor verstandig te houden en dieren, die dat gevoel missen, als dom te beschouwen. Dit is natuurlijk volkomen onjuist.

Hiertoe behooren dus schilderijen, spiegels, in zekeren zin ook uniformen enz. waarmede een neusdier niets kan beginnen. Alle verhalen, dat paarden, olifanten, honden enz. hun beeld hebben herkend, acht ik voor hoogst onwaarschijnlijk, voor zoover het geen hazewindhonden of herdershonden betreft.

Sluiten