is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunnen wij er ons dan nog over verbazen, dat het paard de handelwijze, die in de wildernis zoo bijzonder practisch is, het vluchten tot eiken prijs, heeft behouden ?

Het vluchten heeft een doel bij de groote snelheid, waarmede de paarden kunnen vluchten. Kameelen, muilezels enz. die zich eveneens met groote snelheid kunnen bewegen, weten zeer goed, hoe zelden hun loopen hen helpt, en daarom werpen zij zich, als zij door een vlug roofdier overvallen worden, steunend op den grond. Trouwens ook muildieren hebben de neiging op hol te gaan, zooals duidelijk is gebleken in den strijd tusschen de Engelschen en de Boeren.

De redenen, waarom het paard schrikachtig is en daardoor dikwijls op hol gaat, zijn dus de volgende: i°. omdat het zwak van gezicht is; 20. omdat het een plantenetend dier is; 30. omdat zijn eenig behoud in de vlucht is gelegen, daar het een dierder vlakte is.

Bij ieder geval op zich zelf komen ook individueele eigenschappen in het spel, zooals meerdere of mindere angstigheid, aanwendsels enz. Jonge dieren schrikken eer dan oude; een koetsierspaard in eene groote stad laat zich door de ratelende locomotieven op de viaducten boven zijn kop niet in zijne rust storen, en zoo zouden er nog meerdere voorbeelden kunnen worden aangehaald.

Het schrikken vindt dus zijn oorzaak in den oorspronkelijken aard van het paard. Daar het oorspronkelijk een dier was, dat alleen in kudden leefde, heeft het nog een andere lastige eigenschap, die vooral zeer onaangenaam is voor den ruiter: en wel het niet willen weggaan van andere paarden. Op dezelfde wijze kan verklaard worden, waarom een paard in een tweespan veel meer kan verdragen dan alleen.

Het zoogenaamde speelgoed van eenige knaagdieren.

Sommige dieren, vooral enkele knaagdieren, hebben de merkwaardige gewoonte, vóór hunne holen voorwerpen van allerlei