Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoenderhof kwam bezoeken, om zich te overtuigen van het welzijn zijner aangenomen kinderen.

Om bovengenoemde reden is dit geval niet onmogelijk, men denke slechts aan eendeneieren, kalkoeneneieren, fazanteneieren enz., die men b.v. door kippen kan laten uitbroeden.

Ieder fokker van kanaries weet, dat men onder die verstandige diertjes eieren van ivoor kan leggen, waarop zij met dezelfde zorg broeden als op werkelijke eieren. Het is immers ook bekend, dat koekoekseieren worden uitgebroed door vreemde vogels.

Bij ooievaars heeft men zich, zooals wordt beweerd, herhaaldelijk het genoegen verschaft, hunne eieren onder hen weg te nemen, en op de plaats daarvan eenden* of kippeneieren te leggen. Of het echter waar is, dat de ooievaar na het uitbroeden de gasten met ontzetting heeft aangezien en zijne gade heeft gedood, daar hij haar voor een echtbreekster hield, durf ik niet te verzekeren.

Neumeier verhaalt van een gevangen wijfje van een oehoe het volgende: „In den dierentuin te Karlsruhe legde het wijfje van een oehoe zes jaren na elkander ieder jaar vier eieren; zij begon, zoodra het eerste ei was gelegd, te broeden en bleef van nu af aan ijverig broedend daarop zitten". Neumeier haalde in het eerste jaar de grap uit, in plaats van die vier eieren een even groot aantal eieren van een tamme eend onder haar te leggen. Met haar gewonen ijver broedde zij ruim acht en twintig dagen lang en had zij het geluk, vier eendjes te zien uitkomen; zoodra deze zich echter begonnen te bewegen, nam zij ze één voor één op, om ze te worgen en op te eten.

Hier is dus de zaak voor het jonge broedsel niet zoo gelukkig afgeloopen als bij den raaf.

Daar vogels schepsels zijn, die uitsluitend van hun gezichtsvermogen gebruik maken, wordt hieruit ook het vermogen der postduiven om zich te oriënteeren verklaard. Evenals kraaien

Sluiten