Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongetwijfeld een groote zeldzaamheid, terwijl daarentegen de meerderheid der leerlingen van de hoogste klasse van een Duitsch gymnasium en ook bijna alle geleerden minderwaardige oogen hebben. Haeckel drukt het verschil in dit opzicht tusschen cultuur- en natuurvolken aldus uit, dat de natuurvolken een scherpte van zintuigen hebben, waarvan de cultuurvolken geen flauw vermoeden hebben, terwijl omgekeerd de hersenontwikkeling der cultuurvolken eene hoogte heeft bereikt, waarvan zich de natuurvolken geen voorstelling kunnen maken. Ligt nu, als men hierover nadenkt, de gedachte niet voor de hand, dat bij deze zoo in het oog vallende scherpte der zintuigen bij de natuurvolken er onder deze enkele gevonden worden, die kunnen speuren ? Dit is dan ook inderdaad door verschillende reizigers ondersteld. Zoo beweert b.v. Wood van de kaffers uit ZuidAfrika, dat zij een even goed ontwikkeld reukorgaan hebben als de bloedhonden. Hoe waarschijnlijk die bewering ook op het eerste gezicht moge zijn, zoo ligt toch hier een dwaling aan ten grondslag, zooals ik in het volgende wil trachten aan te toonen.

Toen ik eens met een Duitsch geleerde over dit onderwerp sprak, beantwoordde hij de vraag omtrent het speurvermogen onmiddellijk bevestigend en voegde er aan toe, dat in zijne woonplaats iemand gewoond had, die kon speuren. Nieuwsgierig geworden, liet ik mij wat naders vertellen over dien merkwaardigen man, doch ik kon slechts de volgende feiten vaststellen. De bedoelde man was herhaaldelijk gebruikt als drijver bij jachten en had dikwijls, als de andere drijvers bij het nazoeken een streek wilden verlaten, omdat er geen wild meer was te vinden, verklaard : „Ik speur een haas, gaat eens in het bosch, daar zal hij liggen." Zijne makkers hadden gevolg gegeven aan zijn wensch en — werkelijk, telkens had op de aangewezen plaats een haas gelegen.

Toen ik dit verhaal hoorde, kwam mij de volgende gebeurtenis in de gedachte. Een goed vriend bezocht mij eens en ver-

Dr. Th. Zell, Hebben de dieren verstand ? 14

Sluiten