Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wood te berde brengt omtrent het reukvermogen der kaffers. Hij verklaart, dat hij van den krachtigen reukzin der kaffers nooit iets heeft waargenomen; hij is veeleer van meening, dat de kaffers het spoor van het wild op den kleigrond kunnen zien.

Doch iedere twijfel wordt opgeheven door de omstandigheid, dat de ongeloofelijke resultaten, door Indiaansche padvinders op dit gebied bereikt, volgens de meest geloofwaardige mededeelingen niet het gevolg zijn van hun uitnemend reukvermogen, maar van hunne oogen en ooren. In eene beschrijving van die padvinders leest men : „De voornaamste rijkdom der inboorlingen in Indië, vooral in de nabijheid der groote stroomen, zooals de Indus en de Ganges, bestaat uit kudden vee. Het is dus niet te verwonderen, dat zich daarbij ook een zeer eigenaardige industrie heeft ontwikkeld, namelijk paarden- en runderroof. Als de dief niet onmiddellijk wordt achtervolgd, dan is het slechts zelden mogelijk, den paarden- of runderstaart, zooals de Indiaan zich uitdrukt, ooit weder te zien te krijgen, tenzij men zich tot een padvinder wendt. Die lieden uit Kapurthala zijn niet alleen de schrik der dieven, maar ook van alle andere misdadigers. Evenals iedere maatschappelijke stand in Indie, is ook het beroep van padvinder tot eene bepaalde kaste beperkt, daar dit beroep erfelijk van vader op zoon overgaat. Er zijn families van padvinders, die met beslistheid en trots een „stamboom" kunnen aanwijzen, waarop menige adellijke familie jaloersch zou kunnen zijn. De Khojt — d. i. zoekers of vervolgers — worden reeds als kinderen medegenomen op de jacht op misdadigers en met zorg voor dit gevaarlijke beroep opgevoed. Hun geschiktheid voor die jacht en hunne volharding is dan ook werkelijk verbazingwekkend. Een geoefend padvinder herkent uit bijna onmerkbare kenteekenen, hoe de vervolgde gevlucht is, waar hij gerust heeft en hoe lang, of hij vermoeid is, wat hij bij zich heeft, en duizenden andere zaken. Ik zelf ben eenige jaren geleden in de gelegenheid geweest, een Khoji aan het

Sluiten