Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk te zien. Des nachts waren onze bovenkleeren en ons linnengoed gestolen ; naar aanleiding hiervan wilde ik daarom zelf eens onderzoeken, hoe ver het vermogen van een Khoji ging, om een spoor te vinden. Het spoor van den dief was spoedig ontdekt, en nu werd er een ware jacht gehouden, waarbij sporen werden gevolgd, die mijn oog niet kon ontdekken, hoewel dat niet tot de slechtste kan gerekend worden. „Hier", zeide de Khoji, terwijl hij wees op eenige bijna onmerkbare sporen, „heeft de dief een oogenblik gerust, hij draagt twee pakjes." „Hier heeft hij weer gerust, maar nu wat langer." Zoo volgden wij den geheelen dag het spoor en haalden dan ook werkelijk 's avonds den dief in, die reeds waande in veiligheid te zijn. Doch meestal gaat de vervolging met grootere moeilijkheden gepaard. Terwijl de Khoji al zijne scherpzinnigheid in het werk stelt, om den misdadiger te bereiken, is deze dikwijls even slim en beproeft alles, om zich aan de vervolging te onttrekken. Nadat hij een eindweegs te voet heeft afgelegd, wikkelt hij een stuk linnen om zijne voeten, rijdt eenigen tijd op een 'os, gaat een eind terug of waadt door een beek of een rivier. Doch dit alles mag een goed padvinder niet op een dwaalspoor brengen; afstanden leggen geen gewicht in de schaal. Ik heb niet lang geleden gehoord van een geval in Kaschmir, waarbij een Khoji een moordenaar over een afstand van driehonderd kilometers vervolgde, en hem eindelijk terugvond in de gevangenis van een klein dorp, waar hij op heeterdaad bij een diefstal was betrapt. Het komt dikwijls voor, dat moordenaars kleinere misdaden begaan, om zich aan de vervolging der Khoji's en aan een grootere straf te onttrekken.

Menige Khoji is beroemd om zijne terreinkennis. Hij kent het spoor van ieder mensch binnen een zekeren omtrek, zooals wij een gelaat in ons geheugen hebben. Op zekeren dag werden bij den Maharaja van Kapurthala eenige kleinoodiën gestolen. Men liet den Khoji komen, die nadat hij het spoor had gevon-

Sluiten